Рубрикалар

ЧАГЫДЫЛГАНЫҢ ТӨНЕРИНГЕ ЧЕДИР КАШ-ЛА ХОНУК АРТКАН

Хүндүлүг номчукчуларывыс-биле амыр-менди солушпушаан, бо эртип турар неделяда онзагай болуушкуннар-биле таныштырарының мурнунда редакцияның бо хүнде эң-не дүвүредип турар айтырыы – солунувустуң чагыдылгазы дээрзин сагындырайн. “Шын” солуннуң ийиги чартык чылда чагыдылгазы төнеринге чедир каш-ла хонук арткан (июнь 25-ке чедир).

Чагыдылга кампаниязы эгелээрге-ле, бистиң «Тывамедиабөлүктүң” реклама килдизи ол ажылды күжениишкинниг чорудуп эгелээр чаңчылдыг. “Буянның ыяжы” деп ачы-буянныг акцияга республикада сураглыг политиктерни, спортчуларны, артистерни, хуу сайгарлыкчыларны дээш өске-даа буянныг кижилерни киржиринче кыйгырып турар. Чижээлээрге, “Унты-люкс” садыгның ээзи Алефтина Сагаан-оол 9 хоочунга солуннарның халас чагыдылгазын кылып бергени, ооң буянныг чоруун көргүзүп турар. Ол ышкаш Национал театрның артистери, делегей чергелиг тренер Айдаш Самдан дээш өскелер-даа акцияга киржип, идепкейин көргүскен.

Реклама килдизи кожууннарже үнүүшкүннерни удаа-дараа чорудуп турары база чагыдылгага эки идигни берип турар. Чаа-Хөл, Эрзин, Тес-Хем кожууннар, Шагаан-Арыг хоорайга четкеш, чагыдылга ажылын организастап, бо хүнге чедир уламчылап турар.

Ол ышкаш “Россияның почтазы” АН-биле кады “Солунну чагыдып алгаш, шаңналды ойнадып ал” деп акцияны организастап турары чагыдып алыкчыларның идепкейин, сонуургалын оттурган. Эрткен чылын “Чагыдылга дээш – телевизор” деп ойнаашкынның кол шаңналын Ак-Довурак хоорайдан Дадар-оол Монгуш алган. Бо чылын база шак-ла ындыг ойнаашкынга киржирин номчукчуларывысты, чагыдып алыкчыларывысты кыйгырар-дыр бис.

Республикада онза байдал уламчылавышаан. Эрткен неделя төнчүзүнде дөрт кожуунга онза байдалды чарлаан. Кожуун бүрүзүнде онза байдалдарның тургустунуп келген чылдагааны аңгы-аңгы. Улуг-Хем кожуунда күштүг шуурганның уржуундан, Барыын-Хемчик кожууннуң бир чурттакчызындан сибирь язвазын тодаратканы-биле холбаалыг. Улуг-Хем тереңнээш, Кызыл хоорайның солагай талакы дачаларда чуртталга бажыңнарын, Кызыл биле Сарыг-Сеп аразында оруктарны үерлээн хем шыва алган. Бо хүннерде республикада “улуг сугнуң” диргелиишкининден когараан чурттакчылардан кирген дыңнадыгларның чыылдазы болгаш ажылдаашкыны чоруп турар.

Бо неделяда республиканың экономика адырынга бир болуушкун – Федералдыг Хуралдың Федерация Чөвүлелиниң делегациязы Тывага келгени. Ийи хүн дургузунда республиканың социал-экономиктиг амы-хууда программазында кирип турар бүдүрүлгелерге четкеш, таныжып көргенин, кандыг түңнелдер үндүргенин «Шынның» корреспондентилери катай чоруп тургаш, солуннуң арыннарынга чырыткан.

Бо неделяның үндүрүлгелеринде номчукчулары­высты эң-не сонуургадып турар айтырыгларын чырыттывыс. Бо хүнде ада-ие бүрүзү ажы-төлүнүң дыштанылгазынче улуг кичээнгейни үндүрүп турар болгай. Уруглар дыштаныр лагерьлерниң путевказының өртээниң чартыын дедир эгидер кешбэк программа Тывада база күштелген. Тываның “Чагытай” болгаш “Орленок” кадыкшылга лагерьлери Кешбэк программазында коштунган дээрзин билип алыры артык эвес. Ол ышкаш бо үндүрүлгеден иштиг иелерге эмчи учедунга эрте туруп алганы дээш алыр төлевир дугайында билип ап болур.

Чидиг айтырыгларның бирээзи – Хову-Аксы суурну арыг суг-биле хандырылгазы бергедедип турары. “Шын” солуннуң корреспондентизи Хову-Аксынга четкеш, тус черниң чурттакчылары база чагырга чериниң ажылдакчылары болгаш хамаарылгалыг албан черлериниң специалистери-биле ужурашкаш, ол дугайында улуг сайгарылгалыг материалды чырыткан.

Бо чылдың бир улуг болуушкуну – Тыва Арат Республиканың үндезилеп тургустунганындан 100 чыл ою. “Шынның” үндүрүлгелеринде ТАР-ның чүс чылдаанынга тураскааткан төөгүлүг чыынды материалдарны номчукчуларывыска таныштырып турар бис. Бо удаада авторларывыстың Тыва Арат Республика үезинде амыдырап-чурттап, ажылдап чораан онзагай кижилерин, бир-ле солун болуушкуннар дугайында чүүлдерин салдывыс.

Ам мурнувуста Россия хүнүнге тураскааткан байырлал хемчеглери-биле үш хүн дыштаныр хүннер бисти манап турар. Дыштаныр хүннерни солун болгаш ажыктыг эрттирерин күзедим.

Предыдущая запись
КҮШ-АЖЫЛДЫҢ БҮДҮРҮКЧҮЛҮҮН БЕДИДЕРИ – КОЛ СОРУЛГА
Следующая запись
ОНЛАЙН ХЕВИРГЕ КИРИП АП БОЛУР
Меню