Рубрикалар

Чалгаа башкарыкчы компанияларны арыглаашкынга таварыштырарын сүмелеп турарКүрүне Думазында ак сеткилдиг эвес ком­мунальщиктерниң чөпшээрелин казыыр ажылды дүргедедир херек деп, Күрүне Думазының парлалга албаны бижип турар.
Өнчү-хөреңги ээлеринден хомудалдарны шу­­­дургу көөрү-биле, ак сеткилдиг эвес башкарык­чы компанияларның шупту бажыңнарының чөп­шээрелдерин реестрден үндүрер хоойлуну Хоорайның чуртталга инспекциязы-биле үлежир херек. Бо таварылгада чалгаа башкарылга компания­лары-биле байырлажыры чурттакчы чонга белен апаар. Күрүне Думазының Хыналда болгаш чурум док­таадыр комитеттиң даргазының оралакчызы Наталья Костенконуң ажылдап кылганы бо хоойлу төлевилели бир дугаар хүнде март 15-те «Чаңгыс демниг Россия» фракциязынга сайгарылгаже кирген.
Боттарының хүлээлгезин багай кылган башкарылга компанияларынга чурттакчыларның хомудалдары амгы байдалга болганчок салдар чедирбес. Чүге дээрге оран-сава инспекциязының «холу хүлүглүг» дээрзин «Парламент солунунга» Наталья Костенко тайылбырлаан. Хоой­лу ёзугаар башкарылга компаниязының чөпшээрелин казып болур, чүгле чөпшээрел комиссиязынче чогуур документилерни дужаар. Ооң соонда ол албан чери чуртталга коммунал ажыл-агыйынга ажылдаар, ажылдавазы билдине бээр.
Ынчалза-даа, комиссия шын шиитпирни хүлээп алзын дээр болза, ооң чылдагааннары турар: ак сеткилдиг эвес башкарылга компаниязының шупту бажыңнарын реестрден оран-сава инспекциязы үндүрген турар ужурлуг. Ынчалза-даа ону чүгле техниктиг чылдагааннар-биле кылыры болдунмас. Колдуунда ийи-чаңгыс кижилер хомудаар, чурттакчылар килеңнээн чагаалар тудуп алгаш үстүкү черлерже дүвүредип маңнавайн, чедер-четпезин шыдажып чурттап чоруур улустуң бажыңнары башкарылга компаниязының курлавырынга артып калыр.
А бистиң республикада база багай ажылдыг башкарылга компаниялары бар. Бо ажылдың талазы-биле хоорай чурттакчылары айтырыгны киирип болурун дыңнадып тур. Чижээ, Кызыл хоорайда чаагайжыттынган бажыңнарның байдалы көскү болгай, а чурттакчылар ол харыылап турар башкарылга компанияларының эреңгей ажылын көрүп, хомудалдарны бижип турары чөптүг.
Бистиң корр.

Предыдущая запись
АДАЗЫ ЧЫЛГЫЧЫ, ОГЛУ ФЕРМЕР
Следующая запись
Чугула айтырыг: октаан бок, кайда-даа…
Меню