Рубрикалар

ЧАМДЫК БАЖЫҢНАРДА ЧЫЛЫГ ЧОК

Кызыл хоорайның хөй аал чурттаар бажыңнарынче чылыгны сентябрь айның ортан үезинде-ле берипкен. Ынчалза-даа чамдык бажыңнарда чылыг четпээн дээрзин чурттакчы чон дыңнадып, айтырыгны шиитпирлеп бээри-биле дилегни киирип турарлар. Ол дээрге Лопсанчап кудумчузунуң 37/3 дугаар бажыңның 3 дугаар подъези, Московский кудумчузунда 104 дугаар бажыңның 4 дугаар подъези, а Московский кудумчузунда 30 дугаар бажыңда бүрүнү-биле чылыг хандырылгазы чок.

Чеже-даа күстүң баштайгы айы болза, агаар-бойдус ооң мурнундаагызынга бодаарга, эртежик-ле сооп келген. Чуртталга бажыңнарының чылыг хандырылгазындан кижилерниң кадыкшылы база хамааржыр. Ылаңгыя чаш уругларның, улгады берген назылыгларның, кадыы кошкак, хоочу аарыгларлыг кижилеривистиң кадыкшылын камнап, соок-чардан камгалап-ла чораанывыс дээре боор.

Чылыг хандырылгазының дугайында дилеглер мэрияның социал четкиде арнынче удаа-дараа кирип турар. Аңаа хамаарыштыр Кызыл хоорайның мэриязының парлалга албаны чурттакчы чонга дараазында сүмелерни берип турар.

Бир эвес хөй аал чурттаар бажыңнарда чылыг шуут чок азы сериин болза, бажыңның чылыын хынаан дугайында акт тургузарын башкарыкчы компаниядан чурттакчы чон негээр ужурлуг.

Башкарыкчы компания келбээн азы акт тургуспаан таварылгада, дүргени-биле Күрүнениң оран-сава инспекциязының албанынче, Прокуратураже база Росхереглелхайгааралче кыйгырыгны киирери чугула. Чүге дээрге чурттакчы чон, чылыг хандырылгазы дээш, Кызылдың Чылыг, электри төвүнде төлеп турар болгай. Ындыг болганда, негелде кылыр эргези бар.

Оон ыңай Кызылдың Чылыг, электри төвүнүң диспетчеринге чагыгны киирер ужурлуг. ЧЭТ башкарыкчы компания-биле чарып алган керээлиг болганда, дугуржулгалыг хамаарылгага кызыгаарланып, чылыг хандырылгазын эде көрүп, септеп бээр ужурлуг.

Кажан башкарыкчы компания актыны тургузуп бергенде, Кызылдың ЧЭТ-ке ону тудуп алгаш баргаш, шынар чок чылыг хандырылгазы дээш эде санаашкынны кылдырып ап болур.

Үстүнде бижиттинген чылыг чок бажыңнарны хыналдага ап, чогуур ажылдарны кылып чорудуп турар дээрзин Кызыл хоорайның мэриязының парлалга албаны дыңнаткан.

Чыжыргана СААЯ.

#ТЭЦ #Одалгасезону #Чылыдылга #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КЫШКА БЕЛЕТКЕЛ КАНДЫГЫЛ?
Следующая запись
КИБЕР-МАРГЫЛДААГА КИРИШКЕН
Меню