Рубрикалар

ЧАШТАР КАДЫК ТӨРҮТТҮНЗҮН

Ноябрь 17- Бүгү-делегейниң элекке төрүттүнген чаштар хүнү

Бо чылдың 10 айының дургузунда  Тывага 352 чаштар элекке төрүттүнген болуп турар. Оларның 52-зиниң кили 1, 5 килограмм болган, 24 чаштар кил безин четпес деңзилиг төрүттүнген.

Чылдың-на  Тывада 400 ажыг чаштар элекке төрүттүнүп турар болза, Россияда 100 муң чедип турар. Ниитизи-биле бүдүн делегейде төрүттүнген 10 чаштарның бирээзи-ле хуусаа бертинде, элекке төрүттүнүп турары, ниитилелге дүвүренчиг байдалды тургузуп турар. Ынчангаш 2011 чылдан эгелеп ноябрь 17-ниң хүнүн Бүгү-делегейниң элекке төрүттүнген чаштар хүнү кылдыр демдеглеп эгелээн.

Бо хүн анаа-ла байырлал эвес дээрзи билдингир. Ол идегелдиң, энерел сеткилдиң болгаш ажык чоруктуң демдээ кылдыр санадыр. Кайда-даа эмчилер бичии чаштың амы-тынын камгалап алыры-биле бүгү күштү үндүрүп, шыдаар шаа-биле ажылдап турар. А Европаның элекке төрүттүнген чаштар карактаары-биле тургустунган фондузу хөйнүң кичээнгейин шак ындыг уругларлыг өг-бүлелерге дуза кадарынче угландырып турар. Чижээ, ол хүн Россияның хоорайларынга ягаан-көк өңнүг оттарны административтиг  болгаш янзы-бүрү культура, спортчу объектилерге кыпсыры чаңчыл болу берген.

А чаштарның элекке төрүттүнүп турарының чылдагааннары аңгы-аңгы, колдуунда социал байдалдан хамааржып турар: амы-хууда чуртталга байдалының нарынындан,  ава кижиниң аар ажылдар кылып турарындан, шын эвес чемненип турарындан, чогуур витаминнерниң чедишпезинден, сагыш-сеткили оожургал чогундан, хөй дүвүрелге алзып турарындан болгаш өске –даа. Элекке төрүттүнүп турар чаштарның аваларының хар-назыны 18 хардан 40 харга чедир колдап турары илерээн. Ол ышкаш эмчи чылдагааннарынга хамаарыштыр алырга, ава кижиниң иштиг турган үезинде кадыының байдалы улуг рольду ойнап турар.

Чаш төлдүң элекке төрүттүнерин болдурбазы-биле келир үеде ава болуксаан херээжен чон баш бурунгаар эмчиниң долу шинчилгезин эрттип, эмнээшкин хереглеттингенде, ону саадатпайн, эми хайгааралынга туруп алыры чугула.

Ава кижиниң иштиг турган үезинде халдавырлыг аарыглардан аарый бээри, чаш төлдүң кадык төрүттүнеринге улуг айыылды тургузуп турар.Ынчангаш авалар бодунуң кадыынче улуг кичээнгейни салып, чогуур витаминнерни, шынарлыг чемни чип, эмчиниң хоруп кааны багай чаңчылдар- таакпылаар, арага ижерин шуут соксадыр. Ол ышкаш иштиг аваның чанында турар чоок улузу ооң хүн чурумунуң режиминче, дыштанылгазынче, ижер-чиир чеминиң шынарынче болгаш сагыш-сеткилиниң оожургалдыг болурунче, амыр-дыжынче улуг кичээнгейни салыр ужурлуг. Оон аңгыда УЗИ хыналдазын үспейн, чогуур үе-шаанда доктаамал чорудуп, ижин иштинде төлдүң канчаар боттанып, өзүп орарын доктаамал хайгаарап турары күзенчиг.

Иштиг аваның кадыы эки турда, кадык төл төрүттүнер!

#Элекке_төрүттүнген_чаштар_хүнү#Международный_день_недоношенных_детей

Предыдущая запись
ХӨМҮРГЕ МОНОПОЛИЯ ТУРБАС
Следующая запись
ДИАНАНЫҢ МААДЫРЛЫГ ЧОРУУ
Меню