Рубрикалар

Частың башкы айында…

«Шынның почтазындан»

Частың башкы айында…

Национал төлевилелдерни чогаатканының кол утказы — чоннуң амыдырал байдалын экижидери. Бо чоокку чартык чыл иштинде республикада чоннуң амыдырал-чуртталгазында дыка хөй чаартылгалар болду. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыгның удуртулгазы-биле хөй чаа тудуглар, көвүрүглер, оруктар чаарттынып, туттунуп, септеттинип турарынга чурттакчы чон өөрүвес аргажок. Ооң аразында бистиң Каа-Хем кожууннуң Дерзиг-Аксы суурда чаа Культура бажыңы кыска үеде туттунду.
Чаа культура одаа суурнуң овур-хевирин чаар­тып, чурттакчыларга канчаар-даа аажок өөрүшкүнү сөңнеди. Уруг-дарыг делгем, чырык, чылыг Культура бажыңынга солун мөөрейлер, оюн-тоглааны идепкейлии-биле эрттирип эгелээн.
Чоокта чаа школачылар аразынга дыка солун мөөрей-көргүзүг болган. Школаның директору Ш.Э. Тюлюш баштаан башкылар коллективи ол мөө­рейни бедик деңнелге организастап эрттирдилер. Культура ажылдакчылары мөөрей эрттирер сценаны ыяк белеткеп, чырыын, аялгазын хынап, эдип, таарыштырып берген. Ылаңгыя республикада билдингир бөлүктерниң бирээзи «Сүлде» бөлүү ыры-хөгжүмү-биле мөөрейни каастаан.
Киржикчилер шупту аңгы-аңгы өңнерлиг тыва хептерлиг, чараштары-даа кедергей.
«Почему я?» деп мөөрейге уруглар спорт болгаш хөг­жүмге салым-чаяанныын көргүс­кеннер. «Авангард» номинациязынга уруглар ада-иелери-биле кызымаан, тывынгырын бадыткааннар. Кандыг-ла-бир материал-биле хепти чогаадып көргүзерге, көрүкчүлер адыш часкаашкыннары-биле уругларны деткип, уткааннар. Ында поролондан, марлядан, саазындан, картондан-даа кос­тюмнар болгаш идиктер бар, дыка чаптанчыг, эр хейлер.
Улуг класс өөреникчилери гитарага үдедип ырладылар. «Восточная сказка» аялгазынга бичии класстың уруглары, оолдары ээлгир шимчээшкиннерлиг самнаан. Кежик Оюн биле Орхидея Ооржак «Көк аржыылчыгаш» деп ырының аялгазынга, шериг хептерлиг, «Байырлажыышкын» деп вальс­ты чараш кылдыр күүсетти.
Дөрткү «Дефиле» номинациязынга чараш хептерлиг уруг­лар сценага көрүкчүлерни магадаткан. Оолдар-уругларның идик-хевиниң чаражын, ылаң­гыя тыва хептери өң-баа­зын, артис­терден дудак чок.
Дараазында номинация­да уруглар угаан-билиин шенешкен.­ Долгандыр турар бойдус, дириг амытаннар, хоо­рай, суур­лар,­ кудумчулар аттарын тып, билиин хынап, мөөрейлешкен.
Ыры мөөрейинге Сухбат Агбаан чараш ыры «Смуглянканы» күүсетти. Дидим болгаш дыңналгыр ырлаан болза, оон-даа чараш турган ийик.
Мөөрейниң түңнелинде дээ­ди шаңнал — «Мисс школы» атты Орхидея Ооржакка, а «Мис­тер школы» атты Кежик Оюнга тывыскан. Чаңгыс-даа киржикчи шаңнал чок артпаан, шуптузунга хүндүлел бижиктер, суй белектерни сөңнээн.
Частың башкы айында чаа культура өргээзинге болган мөөрей көрүкчүлерге белек болган.
Анна СЫРГА,
күш-ажылдың хоочуну.
Дерзиг-Аксы суур.

Предыдущая запись
Билзекти кедериниң ужур-утказы
Следующая запись
Культура — чоннуң одаа
Меню