Рубрикалар

Частың болгаш Күш-ажылдың байырлалы Май 1-биле, хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Шупту салгалдарга эргим чоок ба­йырлал кижи бүрүзүнге билдингир бөдүүн күзелдерни илередип чоруур. Ол дээрге аяс дээрде чырык болгаш чылыг хүннү, ачы-буянныг чаагай чорукту, турум амыдыралды, үүле-херээ бүдүнгүр, чаа-чаа чедиишкиннерлиг болурун күзеп, бодап чорууру-дур. 

Байырымныг ыр-хөгжүмге үдеттирген муң-муң кижилерниң чыскаалы, өөрүшкүлүг оюн-тоглаа болгаш ярмарка чокта, байырлалды демдеглээринге чаңчыкпаанывыс шын. Ынчалза-даа карантин болгаш изоляция үезиниң экстремалдыг байдалдарында бис шупту, бо байырлалдың ачызында, кайы хире демниг, күчүлүг турганывысты сагыш-сеткиливиске медереп билип турар бис.

Шинчилеттинмээн инфекцияның неп­тереп тарай бээрин болдурбайн, дистанцияны сагыыры чугула. Херек кырында бот-боттарывыска аажок чоок улус-тур бис. Бисти төрелдештирип, каттыштырып чоруур чүүл ол ышкаш. Бүгү чурт-биле деңге ат-алдарывысты бодап, пандемия болгаш ооң-биле холбаалыг кызыгаарлаашкыннарның шылгалдазын шыдажып эрте бээринге,  хензиг үе иштинде безин чигзинмедим.

Бо үелерни чурттап эрте бээривиске, улам күштүг, демниг ажылдаар күзел-соруувус кыптыгып келир. Байырлал хүннеринде шуптуңарга эрес-омак болгаш өөрүшкү-маңнайлыг, тура соруктуг болуруңарны күзедим. Быжыг кадыкшылдыг, эки чүүлге бүзүрелдиг, чаа планнарны болгаш эгелээшкиннерни бүдүреринге күш-шыдалдыг, тура соруктуг болуруңарны күзедим!

Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Ш. КАРА-ООЛ. #Шын

Предыдущая запись
Ажыл-ишчи чондан изиг байыр
Следующая запись
Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым! Тываның Конституциязының хүнү-биле силер бүгүдеге байыр чедирип тур мен!
Меню