Рубрикалар

Частың чараш үезинде төрүттүнген

Эрзин, Тес-Хем кожууннарның онзагай кижилериниң бирээзи, бистиң ачавыс, кырган-ачавыс, хүндүткелдиг өгбевис Виктор Балдирович Чопуй дүүн, март 18-те, мугур 80 харлаан юбилейин демдеглээн.

Ачавыс Эрзин кожууннуң Бай-Даг школазын дооскаш, 1961 чылда Кызылдың көдээ ажыл-агый техникумунга бухгалтер эртемни чедип алгаш, амыдыралының эге базымнарын «Мөрен», «Ленин», «Чаа орук» колхозтарга бухгалтерлеп ажылдап чораан. Тес-Хем кожууннуң аңгы-аңгы саң-хөө адырларынга удуртукчулап, кол бухгалтерлеп, экономистеп ажылдааш, хүндүлүг дыштанылгаже хөй-хөй шаңнал-макталдарлыг үдеткен.

Ававыс Евгения Көгжеевна-биле 50 ажыг чылдар дургузунда «Үлегерлиг өг-бүле» деп төлептиг атты эдилевишаан, ажы-төлү, бисти ам-даа деткип, арга-сүмезин кадып, кайгамчыктыг кижилер кылдыр кижизидип өстүргеннер.

Ачавысты Виктор – Тиилелге деп адааны бир ужур-уткалыг, солун. Францияның төвү Парижке 1871 чылдың март 18-те болган тура халыышкынга тураскаадып, ол хүн төрүттүнген оолдарны Виктор – Тиилелге, эжин Париж — Парыш Сайын, бир оолду мырыңай Коммуна деп адаан. Парыш Белекович эжи база ол хүн 80 харлаар. Ол Эрзин кожууннуң көдээ ажыл-агый адырының хоочуну, «ТР-ниң көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг аттың эдилекчизи. Юбилейлээн эжинге Чопуйларның өг-бүлезинден аас-кежикти, кадыкшылды, 100 хар чедир чурттаарын күзедивис.

Ачавыс көдээ ажыл-агый техникумун ат-алдарлыг чогаалчы Чооду Кара-Күске-биле кады доосканын чоргаарал-биле сактып чугаалаар кижи. Техникумну доос­каш, быжыг билигниң дипломнарын холунга алгаш, ийи тарай чаныпканнар. Кара-Күске чогаалчы чуртунга баргаш, улузунга дипломун көргүзер дээш көрген — Викторнуң диплому. Автобус­ка чемоданнарын солуй алгаш барган болган. «Канчап алыр чоор» – деп бодап турда, үр-даа болбаанда, аъттыг эжи чемоданын алган бо келген. Ачавыс-биле мындыг солун таварылга база болгулаан.

Частың чараш үезинде төрүттүнген ачавыска мугур харлаан юбилейи-биле байырны чедирбишаан, ам-даа хөй чылдар дургузунда бистиң аравыска аас-кежиктиг, каң кадык, омак-хөглүг, узун назылыг болурун күзедивис!

Хөй санныг ажы-төлү болгаш өөнүң ишти Евгения Көгжеевна.

Предыдущая запись
ДАРГАН КИЖИНИҢ ХОЛДАРЫ ХЕРЕК
Следующая запись
Россия боду бодун хандыртынып шыдаар!
Меню