Рубрикалар

Частың чараш байырлалы-биле!

Эргим херээжен чонувус!

Бүгү-делегейниң херээженнер хүнүн таварыштыр сет­килимниң ханызындан шуптуңарга байырны чедирип тур мен! Бо кайгамчык байырлалды бис чылыг-чымчак хүлүмзүрүг, чечектер, эң-не шынчы болгаш чымчак сеткил-биле уткуур­ бис. Херээжен чон часкы бойдус ышкаш чуртталганың эгезин, ооң чаартылгазын, ынакшылды болгаш аяннажылганы, делегейниң бүгү-ле чаражын илередип турар. Силерниң-биле кижи бүрүзүнге эң-не чугула үнелиг чүүлдер – өг-бүлениң езулалдары, өг иштиниң таарымчалыы, амыдыралда мерген угаан болгаш ие кижиниң сагыш-човаашкыны сырый харылзаалыг.

Кайы-даа үеде кижи төрелгетенниң кайгамчык талазының кежигүннери эр улусту чаагай, маадырлыг чоруктарже болгаш шылгараңгай ажыдыышкыннарже сорук киирип чоруур. Силерниң ачыңарда бис эң-не бедик сорулгаларны чедип, бергелерни шиитпирлеп, бүгү-ле чүүлдерни тиилеп өөрениринге белен бис. Силерниң деткимчеңер-биле бергелерни болгаш хилинчек-човалаңны ажып эртери чиик.

Амгы шагның херээженнеринге шупту чүве чогумчалыг. Олар мергежилинге, чогаадыкчы ажылынга чедииш­кинниг, чурттуң политиктиг чуртталгазынга киржип, хөй-ниитичи ажыл-ишти чорудуп турар. Кайгамчык салым-чаяан силерде бар: эрге-чассыг, дыңнангыр болгаш кичээнгейлиг артпышаан, хөй-ле ажыл-агыйжы хүлээлгелерни болгаш өг-бүлениң сагыш човаашкыннарын шыдажып эртиптер силер. Бистиң күрүневистиң болгаш ниитилеливистиң таарымчалыг сайзыралы хөй кезиинде силерниң мергежилдииңерден, ажылга ынааңардан, шудургуңардан болгаш долгандыр турар бүгү-ле чүүлдерге тура-хөөнүңерден хамааржыр.

Хүндүлүг бистиң херээжен чонувус! Силерге хүндүткелди болгаш магадалды илередирин биске чөпшээреп көрүңер! Силерге төлептиг болурувусту болгаш чаныңарга бүзүрелдиг даянгыышты медереп билип чорууруңарны, кичээнгейге болгаш сагыш-салыыш­кынга доктаамал бүргедипкен чорууруңарны аазап тур бис. Силерниң чүректериңерге үргүлчү час тергиидеп чорзун, а аас-кежик, ынакшыл болгаш чедиишкин  силерниң доктаамал эдеринчиңер болзун!

Байырлал-биле!

Россия Федерациязының

Сибирь федералдыг округунда

Бүрүн эргелиг төлээзи С. МЕНЯЙЛО.

Предыдущая запись
Следующая запись
Аарыг чүгээртээн, ынчалза-даа камгаланыры чугула
Меню