Рубрикалар

Чазак Даргазының чаа оралакчызы томуйлаткан

Бөгүн, май 24-те, Тыва Республиканың чазааның аппарат хуралынга чаа кадр томуйлаашкынының дугайында медеглелди кылган. Чазак даргазының оралакчызынга – регионнуң көдээ ажыл-агый сайыдынга Уран-оол Ондар томуйлаткан. Ол чазакка көдээ ажыл-агый хөгжүлдезиниң, агроүлетпүр комплекизиниң болгаш аъш-чем хандырылгазының, чиик болгаш болбаазырадылга үлетпүрүнүң, көдээниң хөгжүлдезиниң, көдээниң бараан бүдүрүкчүлериниң деткимчезиниң, суггатың, ветеринарияның, көдээниң техниказынга хайгаарал чорудар айтырыгларны харыылаар болгаш өйлеп-таарыштырар хүлээлгелиг.

Сөөлгү үш чылда Уран-оол Ондар РФ-тиң Үндүрүг албанының Тыва Республикада федералдыг эргелелинге удуртукчу албан-дужаалдарга ажылдап турган.

Уран-оол Алдын-оолович Ондар 1964 чылда Тыва АССР-ниң Чөөн-Хемчик районунуң Сут-Хөл суурунга төрүттүнген. 1986 чылда Москваның К. А. Тимирязев аттыг көдээ ажыл-агый академиязының «Көдээ ажыл-агыйының экономиказы болгаш организациязы» мергежилин дооскан. 2016 чылда ийиги дээди эртемни чедип ап, Тываның күрүне университединге «юриспруденция» мергежилди чедип алган. 2016 чылда Сибирьниң күрүне болгаш муниципалитет эргелеп-башкарылга инстидунга профессионал эде өөредилгени эрткен.

Уран-оол Алдын-оолович харыылап турар адырларынга — көдээ ажыл-агыйга, экономикага база күрүнениң садып алыышкыннарынга улуг арга-дуржулгалыг. Күш-ажылчы намдарын 1986 чылда Тыва АССР-ниң Чөөн-Хемчик районунуң Сут-Хөл суурда Карла Маркс аттыг совхозунга кол экономистеп база совхоз директорлап эгелээн. 1992-1997 чылдарда РФ-тиң Монополияга удур политиказының девискээр эргелелинге ажылы эгелээн, 1997 чылдан эгелеп, 1999 чылга дээр РФ-тиң Монополияга удур политиказының Мурнуу-Сибирь девискээр эргелелинде салбыр эргелекчизиниң оралакчызы болуп ажылдаан. 1999-2001 чылдарда – РФ-тиң Монополияга удур политиказының Мурнуу-Сибирь девискээр эргелелиниң саң-хөө кадыкшыдылгазының болгаш буураашкын талазы-биле килдистиң начальниги. 2001-2003 чылдарда — «Кызылдың пиво хайындырар «Хемчик» заводу” күрүне бүдүрүлгезинге күрүнениң арбитраж эргелекчизи, 2003-2004 чылдарда – РФ-тиң Саң-хөө кадыкшыдылгазының болгаш буураашкынның талазы-биле федералдыг албанының девискээр эргелелиниң башкарыкчы специализи, 2004-2007 чылдарда – күрүнениң кол үндүрүг инспектору, Россияның Үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң буураашкын чорудулгазын хандырар килдистиң начальнигиниң оралакчызы.

2007 чылдан 2010 чылга дээр Тыва Республиканың чер болгаш өнчү-хөреңги харылзаалары сайыдының оралакчызы албан-дужаалга ажылдап турган. 2010-2018 чылдарда Кызыл хоорайның чагырга чериниң ажыл-херектер эргелекчизи, мэрияның экономика, өнчү-хөреңги харылзаалары болгаш саң-хөө хайгаараар Департаментизиниң начальниги. 2019-2021 чылдарда күрүнениң кол үндүрүг инспекторунга, буураашкын чорудулгазын хандырар кидистиң начальнигиниң оралакчызынга, Россияның Үндүрүг албанының Тывада эргелелиниң саң-хөө кадыкшыдылгазының болгаш ниити килдизиниң буураашкын чорудулгазын хандырар килдистиң начальнигиниң албан-дужаалдарынга ажылдаан.

#Тываныңчазаа #Аппаратхуралы #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Tuvanews

Предыдущая запись
Республиканың чурттакчыларынга ажылчын олуттарны тургузуп, ажылга хаара тудар
Следующая запись
«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри»
Меню