Рубрикалар

ЧАЗАК ДАРГАЗЫНЫҢ ОРАЛАКЧЫЗЫН ТОМУЙЛААН

Октябрь 5-те, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тыва Республиканың Чазааның Даргазының оралакчызы – Тыва Республиканың Баштыңының Администрация — Тыва Республиканың Чазааның Аппарат удуртукчузу албан-дужаалды күүседир кылдыр Хертек Сергек Сергеевичини томуйлаар дугайында чарлыкка атты салган.

Сергек Хертек – муниципалдыг база регион деңнелинге удуртукчу албан-дужаалдарга ажылдаан улуг арга-дуржулгалыг.
Ооң мурнундагы удуртукчу Айдын Чюдюк албан-дужаалындан эки тура-биле халашкан.

Бо чарлык 2021 чылдың октябрь5-те ат салган хүнден эгелеп күштүг.

Хертек С.С. 1976 чылдың март 20-де Тыва АССР-ниң Тес-Хем районнуң Самагалдай суурга төрүттүнген.

Эртем-билии:
2003 чылда — Санкт-Петербургтуң күрүнениң далай техниктиг университединге «Юриспруденция» мергежилди чедип алган.
Ол-ла 2003 чылда — Күрүнениң поляр академиязынга «Күрүне болгаш муниципалдыг удуртулга» мергежилди алган.

Күш-ажылчы намдары:
07.1994 – 11.1994 ч. — Кызылүлетпүр тудуунуң 2-ги разрядтың бызаңчызы база бетончузу;
11.1994 – 11.1996 ч. — Россия Федерациязының Чепсектиг күштеринге албан хүлээлгези;
12.1996 – 10.1998 ч. — «Тыва тудуг» АН-ның кадрлар килдизиниң инспектору;
10.1998 – 06.2003 ч. – күрүнениң поляр академиязының студентизи;
10.1999 – 07.2000 ч. — «Хоорайның автостоянкалар база гаражтар төвү» КУБ-туң 1-ги категорияның инспектору;
09.2000 – 07.2001 ч. — «Газаппарат» ААН-ның адыгжызы;
03.2002 – 10.2003 ч. — «Славянский щит» КХН-ниң контролеру;
02.2004 – 03.2004 ч. — Тыва Республиканың Эрзин кожуун прокуратуразының истекчизи;
04.2004 — 06.2004 ч. — «Өвүрнүң ОТСУ» КУБ-туң начальниги;
07.2004 — 10.2004 ч. — «Защита» болчукчулар коллегиязының адвокаттың стажеру;
10.2004 — 11.2006 ч. — Тыва Республиканың Саң-хөө яамызының юридиктиг килдизиниң консультантызы;
11.2006 — 04.2007 ч. — Тыва Республиканың Саналга палатазының инспектору;
04.2007 — 01.2009 ч. — Тыва Республиканың Саң-хөө яамызының юридиктиг килдизиниң начальниги;
01.2009 — 02.2013 ч. — Кызыл хоорай мэриязының эрге-хоойлу хандырылга эргелелиниң начальниги;
02.2013 — 02.2017 ч. — Кызыл хоорай мэриниң эрге-хоойлу айтырыглары болгаш корум-чурум профилактиказының талазы-биле оралакчызы — эрге-хоойлу хандырылга эргелелиниң начальниги;
02.2017 — 10.2019 ч. — Чеди-Хөл кожууннуң чагырга даргазы;
12.2019 — 05.2021 ч. — Кызыл хоорайның адвокаттар коллегиязының адвокады;
05.2021 — 10. 2021 ч. — Тыва Республиканың юстиция сайыдының хүлээлгезиниң күүседикчизи.

Бо чылдың октябрьда ТР-ниң Чазак даргазының оралакчызы — ТР-ниң Баштыңының администрациязы – ТР-ниң Чазак аппарадының удуртукчузу албан-дужаалда томуйлаткан.

#Тываныңчазаа #Албан_дужаал #Чазакдаргазыныңоралакчызы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
QR-КОД ЧОКТА ЧУРТТАН ҮНДҮНМЕС
Следующая запись
ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ УЛАМЧЫЛАВЫШААН
Меню