Рубрикалар

Чеди-Хөл кожуунга аныяктарның «UP-STEP»  өөредилге форуму болуп эрткен

Чеди-Хөл кожууннуң чагыргазы, республиканың аныяктар инциативаларын деткиир «Улей» хөй-ниити организациязы база Тыва Республиканың Аныяктар ажыл-херээниң агентилелиниң деткимчези-биле республиканың девискээр аайы-биле аныяктарның «UP-STEP»  өөредилге форуму болуп эрткен.

Форум республиканың салым-чаяанныг аныяктарының ниитилелин хевирлеп тургузары-биле арга-дуржулга солчурунуң база өөредилгениң шөлчүгежи болур. Өөредилге форумунуң кол сорулгазы — аныяктарның профессионал, чогаадыкчы, хөй-ниити ажыл-чорудулга талазы-биле сайзыраарынга таарымчалыг байдалдарны тургузуп бээри, аныяк улустуң төлевилелдер тургузар талазы-биле ажыл-чорудулгазын идепкейжидери, оларның билиглерин, арга-дуржулгазын бедидери болуп турар.

Форумнуң киржикчилеринге хөй янзы солун болгаш өөредиглиг хемчеглерлиг программаны белеткээн. «UP-STEP»  өөредилге форумунуң байырлыг ажыдыышкынының соонда, киржикчилер сонуургалдарының аайы-биле “Социал төлевилелдер ажылдап кылыры” база “Бизнес төлевилелдери ажылдап кылыры. Грантыларга киржири” деп өөредилге шөлчүгештериниң ажылынга киришкен. Форумнуң бир онзагай болуушкуну – 2022 чылдың аныяктары 30 чыл болгаш Тывазының бурунгаар хөгжүлдези дээш идепкейлиг ажылдап кээр 2052 чылдың аныяктарынга чагыг-медээлиг чагааны хевирлээриниң церемониязын эрттирген. Оон аңгыда форумга киржип келген идепкейжи аныяктар командаларга чарлып алгаш, «Бамперболл» деп оюнга изиг-изиг тулушканнар. Төнчүзүнде байырлыг конйцертка форумнуң түңнелдерин үндүрүп, «Бамперболл» деп оюннуң тиилекчилерин шаңнаан.

«UP-STEP»  өөредилге форумунга республиканың Улуг-Хем, Каа-Хем, Тес-Хем, Барыын-Хемчик болгаш Чеди-Хөл кожууннарындан келген 18-тен 35 хар чедир назылыг аныяктардан тургустунган делегациялар кээп киришкен. Найысылал  Кызыл хоорайны “Тиилелгениң волонтерлары” биле “Мээң найысылалым” хөй-ниити аныяктар организацияларының идепкейжи аныяктарындан тургустунган делегация кээп төлээлээн.

Предыдущая запись
Өөредилге өртээ төлээнде, үндүрүгге чиигелде турар бе?
Следующая запись
Бөмбүрзектиң судалы
Меню