Рубрикалар

Чээли дыштанылгазы деп чүл?

📢 Банкыдан чээли алган улустарга «дыштанылга» бээр дээрзин Россияныӊ Чазаа дыӊнаткан. Чээли төлээрин кезек үеде соӊгаарладыр талазы-биле чогуур негелделерни болгаш байдалдарны РФ. тайылбырлап турар деп чазактыӊ информастыг порталында тодаргай бижээн.

❗Кандыг байдалда чээли төлээрин соӊгаарладып болурул?

— Керээ ёзугаар чээлини 2022 чылдыӊ март 1-ниӊ мурнунда үеде алган болза, ону төлээрин соӊгаарладып ап болур.

— Ап турар акшазы, орулгазы эрткен айга деӊнээрге, 30 хуу эвээжей берген болза, ону төлээрин соӊгаарладып ап болур.

❗Чээли дыштанылгазын канчаар кылдыртып алырыл?

— Акша шалыӊыӊар, орулгаӊар эвээжей бергенин бадыткаар документини, тодаргайлаарга, шалыӊ, орулга дугайында азы ажыл чок деп бадыткап бижээн справканы кылдыртып алгаш, банкыга баргаш, билдириишкин киирер. Чээли төлээр хуусааны соӊгаарладып бээриниӊ дугайында билдириишкинни 2022 чылдыӊ сентябрь 30-ге чедир киирер ужурлуг.

❗Чээли дыштанылгазыныӊ утказын тайылбырлап бериӊерем?

— Банк силерге чээли төлээр үени соӊгаарладып бээр. Ол чиигелделиг үези 1 айдан 6 ай чедир хуусаалыг. Ол хуусаа дургузунда банк силерден график ёзугаар чээли төлээрин негевес, хөөлевес, штраф-торгаал салбас. Соӊгаарладып каан хуусаазы төне бээрге, чээлизин төлээр графиги узай бээр. Дыштанылга үезинде, чээлиниӊ хуузун дөмей-ле санап турар боор.

Кижи бүрүзү банкыныӊ берген дыштанылгазын кайы-даа үеде боду соксадыпкаш, чээлизин долузу-биле төлеп ап болур.

Р.Демчик белеткээн

Предыдущая запись
Ада-чурту дээш амы-тынын өргээн
Следующая запись
Ажы-төлдүг өг-бүлелер кандыг пособие алырыл?
Меню