Рубрикалар

ЧЭЭРБИ ЧАА АВТОБУСТУҢ ДҮЛГҮҮРЛЕРИН ТЫВЫСКАН

Чаа 2021-2022 өөредилге чылы эгелээр бетинде башкыларның чөвүлел хуралдары үш хүн дургузунда болган.  Хуралдың эң сөөлгү хүнүн Кызылдың солагай талакы дачаларында чаа туттунган школага эрттирген. Хурал эгелээр бетинде ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг республиканың 20 школазынга чаа автобустарның дүлгүүрлерин тывыскан.

— Школачыларга өөрениринге, эртем-билиг чедип алырынга эптиг байдалдарны тургузары — регионнуң чазааның кол сорулгаларының бирээзи. Дүүн чаа-ла Президиум хуралынга РФ-тиң Президентизи В. Путин школаларның септелгези, оларны чаа транспорт-биле хандырары, кадрларны чаартыры дээн ышкаш өөредилге адырында чугула айтырыгларны дарый шиитпирлээриниң дугайында чугаалап турду. А бөгүн бис республиканың 20 школазының директорларынга чаа автобустарның дүлгүүрлерин байырлыг байдалга тыпсып тур бис. Ол биске, шуптувуска, улуг өөрүшкү-дүр — деп В. Ховалыг байыр чедирген.

ТР-ниң Өөредилге сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Солаңгы Тамчай:
— «Уругларны бажыңдан школага чедирер» деп федералдыг төлевилелдиң боттанып турары бо. Бо чылын 30 ажыг эрги автобусту үндүр бижип турар бис. 156 школа бичии уругларны автобустар-биле бажыңындан школаже аай-дедир сөөртүп турар. Чаа 2021-2022 өөредилге чылында республиканың 43 школазын автобустар-биле хандырар дугайында дилегни РФ-тиң Өөредилге яамызынче киирген турган бис. Оларның 20-зи чедип келгени бо. А арткан 23 автобус орукта. Сентябрь 1-ге чедир чедип келген турар ужурлуг. Ону манап турар бис.

Кызылдың 18 дугаарлыг школазының директору Александр Сурунчап:
— Бөгүн бисте үш дакпыр байырлал-дыр. Бирээде, чаа чараш школалыг болганывыс. Ийиде, чаа автобустуг база апардывыс. Школаның, коллективтиң, ада-иелерниң, школачыларның мурнундан өөрүп четтиргенивисти илередип тур бис. Үште, башкыларның август чөвүлел хуралы бистиң чаа школавыста болуп турары-дыр.

Кызыл хоорайда кулааның дыңнаары кошкак уруглар школазының директору Чодураа Монгуш:
— Тыва Чазаавыска, Өөредилге яамызынга биске чаа автобусту бергени дээш өөрүп четтирип тур бис. Школавыс хоорай иштинден элээн ырак черде, «Спутник» микрорайонунда. Ынчангаш аай-дедир аргыжарынга хөлге черле дыка херек. Бо чаа келген «Газельдерниң» олуттары 12-13 эвес, а 22 болду. Ол кончуг эки-дир. Школага чаа хөлге бээрге, ажылдап турар улуска дыка улуг деткимче, дөгүмче-дир. Ынчангаш база катап четтирдивис.

Айдың ОНДАР.

#ТР_ниңөөредилгеболгашэртемяамызы #Тываныңчазаа #Автобустар #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
СПОРТ ОРДУЗУНУҢ ТУДУУН ДООЗАР ИДЕГЕЛ БАР
Следующая запись
ШЕРИГЛЕР, КӨВҮРҮГЛЕР БОЛГАШ СЕНАТОР ДИНА ОЮН
Меню