Рубрикалар

ЧИЗЕГЕ КИРЖИРИ – КЕЛИР ҮЕГЕ АЖЫКТЫГ

Бүгү Россияныӊ чон чизези октябрь 15-те эгелей берген. Рос­сияныӊ төөгүзүнде электроннуг чизе бир дугаар болуп турар.

Ооӊ мурнунда чизечилер ак ама саазыннарлыг чедип келгеш, айтырыгларга харыыны ручка-биле демдеглеп бижип турган болза, ам ындыг эвес. Чизечиниӊ ажылчын чепсээ планшет апарган.

Анкета ёзугаар кижи бүрүзүнүӊ харыызын чизечи база-ла планшединге демдеглеп алыр. Ол айтырыгларга харыылаары берге эвес. Чүге дизе ол бистиӊ амыдырал-чуртталгавыс дугайында.

Чизениӊ анкетазын күрүне хандырылгаларыныӊ (Госуслуги) порталын таварыштыр ноябрь 8-ке чедир долдуруп болур. Ноутбук азы компьютерни ажылдадып алгаш, 25 минута иштинде анкетаныӊ айтырыгларынга харыылапкан соонда, Госуслуги порталында хуу кабинединге QR-код чорудуп бээр. Ооӊ соонда чизечиге азы чизе кылыр пунктуга баргаш, QR-кодту көргүзер. Чизечилер ону демдеглеп алган соонда, чизеге киришкени ол болур.

Күрүне чизе үезинде чыып алган медээлеринге даянып, хөгжүлдениӊ планын тургузар. Чижээ, каяа чаа орук, чаа школа болгаш эмнелге тудары дээш оон-даа өске. Ынчангаш кижи бүрүзү чизеге киришкеш, чурттуӊ келир үезинге чугула үлүг-хуузун кииргени ол.

Р. ДЕМЧИК.

#Бүгүроссияныңчончизези #Электроннугчизе #Анкета #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ҮШ ЯАМЫГА ЧАА УДУРТУКЧУЛАРНЫ ТОМУЙЛААН
Следующая запись
ЧАА САДИКТЕР АЖЫГЛАЛГА КИРЗИН ДЭЭШ
Меню