Рубрикалар

Чоннуң бодалын билип алыры чугула

Январь 25-те ТР-ниң Кадык камгалал сайыды Анатолий Югай инстаграмга дорт эфирге чондан кирген айтырыгларга харыылаан. Шак ындыг чон-биле дорт харылзаа эмчилерниң боттарынга, ылаңгыя удуртукчуларга ажыл-агыйның кайы талазында четпестер барын, чүнү чедир кылбайн турарын билип алырынга база дузалыг болуп турар.

Дорт эфирге хөй кезиинде улус кайы-даа телефонче долгап чадап турарын чугаалаан. Аңаа сайыт харыы кылдыр, боду албан-биле хынаар дээш, 122  дугаарлыг телефонче үш катап долгаарга, үш катап дораан тудуп алганын дыңнаткан. Ындыг-даа болза, чамдык кезек үелерде телефон медээзи үзүктелбейн баарга, ынчан улус долгап чадай бээрин билир болгаш, ында маргыш чок деп чөпшээрешкен. Ол нарын айтырыгны шиитпирлээри-биле Call-төптерде кошкан телефоннарга, ылаңгыя 122 дугаар телефонга 12 точканы дораан немээн. Амгы үеде 122 дугаарлыг телефон  Call-төптерден аңгыда Кызыл кожууннуң төп эмнелгезинге болгаш республиканың уруглар эмнелгезинде база коштунган.
Дорт эфир үезинде айтырыглар салып турар улус аразында чүгле четпестер дугайында эвес, а эмчилерге дуза кадыксаан улустар бар болганын Анатолий Югай демдеглээн. Чижээ,  соцчеткини доктаамал ажыглап турар бир оол эмчилерни бодунуң автомашиназы-биле дажыырынга беленин чугаалаан. Ол-ла кижи ол хүн республиканың уруглар эмнелгезиниң эмчилеринге дузалажып, оларны аай-дедир дажып хүнзээн болган. Ак сеткилдии-биле дузалажып турар эки кижиге кадык камгалал сайыды  дорт эфир ажыглап, өөрүп четтиргенин илереткен. Шынап-ла  халдавырлыг аарыг нептереп эгелээн үеде эмчилерге автомашина чедишпейн турарын ол демдеглээн. Амгы үеде күүсекчи эрге-чагырганың бүгү органнарындан автомашиналарны мөөңнеп турган кадында, ам-даа машина чедишпейн турары шын деп, Анатолий Югай чугаалаан. Бир эвес күзелдии-биле дуза кадыксаар улус бар болза, ындыг дузадан кажан-даа ойталавазын база ол сагындырган.

Дорт эфир бир шак дургузунда  болган. Поликлиникаларда оочур, ПЦР –тестирование, бажыңче эмчи чалаарга, дыка үр болганда арай деп кээр, а чамдыкта шуут келбейн баар дээн ышкаш өске-даа айтырыглар хөй болган. Оларга шуптузунга сайыт харыыларны бреген.

#Медпомощьвпандемию #МинздравТувы

Предыдущая запись
АРАГАЛААШКЫН ЧОКТА САЙЗЫРАЛ УЛУГ
Следующая запись
“ОМИКРОНГА” ЧЕРЛЕ АЛЫСПААЛЫ!
Меню