Рубрикалар

ЧОННУҢ ЧАҢГЫС ДЕМИНИҢ ХҮНҮНДЕ…

Ноябрь 4 — Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү. Ол чоннуң төрээн черин камгалап алыры-биле сырый каттыжарының демдээ болуп турар.

2004 чылда Россияның Шажыннар аразының чөвүлелинге ноябрь 4-түң хүнүн “Чоннуң чаңгыс деминиң хүнү” кылдыр адааш, байырлал кылдыр эрттирериниң дугайында саналды киирген. Ол эгелекчи саналды Күрүне Думазы деткээн. Ынчангаш бо хүнде дыштаныр кылдыр демдеглээн.

Ноябрь 4-те чылдың-на Россияның хоорайларынга каас-чараш, кайгамчык улуг патриотчу байырлалдар болуп эртер. Оюн-тоглаалыг программалар, концерттер эрттирер турган. Ынчалза-даа делегейде хамчык аарыының нептереп турары-биле, ооң мурнунда дег хоорай иштинге эвес, а чүгле онлайн хевирге байырлалдың хемчеглери болуп эртер.

Тыва Республиканың Орус культура төвү Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнде дараазында хемчеглерни чорудар: Кызыл хоорайның 20 болгаш 28 дугаар уруглар сады, Орус культура төвүнүң директору Оксана Ташкина Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүн уткуштур социал четкилерге байыр чедирер; Чоннуң чаңгыс деминиң хүнүнүң төөгүзү болгаш ужур-утказын таныштырар; онлайн хевирге “Чаңгыс демнигде – бистиң ажыл-херээвис улуг” деп концерттиң көргүзүү; чоннуң чаңгыс деминиң дугайында шүлүктерни видео хевирге көргүзер, аңаа Орус культура төвүнүң ажылдакчылары болгаш чогаадыкчы коллективтер киржир.

Бо бүгү хемчеглерни Орус культура төвүнүң Инстаграм, Вконтакте, Одноклассники социал четкиде арыннарындан көрүп болур: https://www.instagram.com/crktuva/https://vk.com/crktuvahttps://ok.ru/crktuva

Предыдущая запись
Төрээн тыва дылыныӊ дугайында баштайгы шүлүктү кым бижээнил?
Следующая запись
Хамчыктыг аарыг ковид-19 кежээлеп турар
Меню