Рубрикалар

ЧОННУӉ ҮНҮ — СЕТКИЛДИӉ ХӨӨНҮ

Амыр-тайбыӊ тургузар тускай шериг операциязыныӊ дугайында республиканыӊ чонунуӊ үзел-бодалын, сеткил хөөнүн билип алыры-биле, «Тыва медиа бөлүктүӊ» корреспондентилери Кызылдыӊ чурттакчыларындан айтырган.

📢 «Амыр-тайбыӊ тургузар операцияны кылганы эки-дир деп санаар мен. Ону шагда-ла кылыр ужурлуг турган. Путин шупту чүүлдү шын кылган. Оларга дузалажыр херек. Канчаарга-даа дөмей-ле орус улустар, Россияныӊ кижилери ышкажыл. Бо чүүл дүрген дооступ, Зеленскийниӊ орнунга угаан-сарыылдыг кижилер келир дээрзинге идегээр мен. Угаанныг улустар Украинаны башкарар, оон кады амыдырап-чуртттар бис. Бистиӊ Крымывыс ышкаш, Украина-биле кады эп-найыралдыг чуртттаар бис» — деп, бир тыва угбай сеткил хөөнүн илереткен.

📢 «Бир кезек чүүлүн деткиир, а өске-бир чүүлдү деткивейн тур мен. Көрүӊер даан, бир эвес ол операция Луганск облазыныӊ кызыгаарынга чедир турган болза, ол операция ажырбас-тыр. Оон ырадыр чоруптарга, делегей ниитилели-биле сайгаржыр апаар ышкажыл. Негелделерни салып, амдыызында бичии доктаар. Ындыг-даа бол, бистиӊ президентивиске ол көскү ыйнаан! Бо бүгү чүүл дээш харыысалга ооӊуу болгай. Бир-ле чүвени мээӊ чазып турарым-даа чадавас» — деп, бир орус акый бодалын үлешкен.

📢«Ийе, деткиир мен. Ол хире чылдар иштинде түреп келген кижилерни деткиир херек. Ам чеже боор? Ийи холум биле «Ийе!» дээр мен» — деп, деп база бир орус херээжен кижи чугаалаан.

📢«Деткиир мен. Ол республикаларны үрде хилинчектеп келди. Чеже боор ам? Соксадыр херек!» — деп, бир орус ирей шиитпирлиг чугаалаан.

Бистиӊ чуртувустуӊ тускай шериг операциязы чүгле амыр-тайбыӊ тургузар сорулгалыг дээрзин утпайн, делегейниӊ интернет четкизинде меге медээлерге бүзүревези чугула.

Рада Демчик

Предыдущая запись
ДЕМНИГ АЧЫ-ДУЗА
Следующая запись
СУМОГА ТЫВА ТЕРГИИДЭЭН
Меню