Рубрикалар

Чонну ажылга хаара тудар неделяда чүнү канчаарыл?

📢 Республикада чонну ажылга хаара тудар неделяны чарлаан.

❗ Ажылдавайн турар болгаш ажылдан үнер деп барган улустар Федералдыг программа-биле немелде мергежилди өөренип ап болур.
«Демография» национал төлевилелдиӊ программазы-биле өөренирде, «Россияныӊ ажылы» деп порталга билдириишкин бижиир.

❗Кандыг мергежилдерге өөредир?

Күш-ажыл рыногунда хереглеп турар мергежилдерни өөредир.
Регион бүрүзүнде угланыышкын аайы-биле өөредир мергежилдер даӊзызы-биле таныжып алыр. «Россияныӊ ажылы» порталга билдириишкин бижип турда, ол даӊзы көстүп келир.

«Ажыл дилеп турар улустарга шупту 24 муӊ өөредилге программазын сүмелеп турар. Өөренир хуусаазы 3 неделядан 3 ай чедир узап болур. Өөренип эгелээрде, ажыл-берикчизи-биле керээ чарып алырга, ажылдан үнмейн чыда, өске ажылче шилчиирин бо программа магадылап, хандырып турар» – деп, Антон Котяков, Россияныӊ күш-ажыл сайыды тайылбырлаан.

❗Билдириишкинден өске чүү херек болурул?
Акща шалыӊныг ажылдакчы болур дизе, баштай ажыл-берикчизи, өөредилге албан чери-биле керээ чарып алыр. Бир эвес бодунуӊ бизнезин, сайгарлыкчы ажыл-херээн ажыдып алыр дээн болза, өөредилге чери-биле керээ чарып алыр.

❗ Кымнар өөренип болурул?
-Пенсиялаар үези чоокшулай берген улустар;
— 50 харлыг болгаш беженден өрү назылыглар;
— Уруун 3 азы 7 харлыынга чедир азырап турары-биле, ажылдавайн турар авалар;
— Чамдык категорияиларга хамааржыр 35 харга чедир назылыг аныяктар өөренип болур.
Амгы үеде өөренири-биле 30 муӊ кижи билдириишкинни киирген.

❗ Өөредилге өртектиг бе?

«Демография» деп национал төлевилелдиӊ шугуму-биле чүгле халас өөредир.

Өөредилге прогарммазын үш федералдыг оператор шилип каан. Россия Ворлдскиллс агентилел, Томскиниӊ күрүне университеди, Россияныӊ Президентизиниӊ чанында Улус ажыл-агыйыныӊ болгаш күрүне албаныныӊ академиязы шилээн.

Мергежил өөренир программаны эрткен чылдарда ышкаш күүседип боттандырар дээрзин республиканыӊ Күш-ажыл яамызы дыӊнадып турар.
Р.Демчик белеткээн.

Предыдущая запись
Чарлал
Следующая запись
Прокурорнуӊ хыналдазы
Меню