Рубрикалар

ЧОНУВУС ДЭЭШ СОҢГУП ТУР БИС

Бөгүн РФ-тиң Күрүне Думазының сески чыыжының депутаттарының база Тываның Баштыңы – Чазак Даргазының хууса бетинде соңгулдалары эгелээн.

Кызылдың Төлээлекчилер хуралының депутады Эдуард Ондар «Кечил-ооловский» соңгулда участогунда хамааты хүлээлгезин күүседип келген.

– Бо хүн Тывада кол соңгулдар эртип турар деп санап турар мен.

Ынчангаш бажында хирлиг угаан бодалдыг эвес, а арыг сагыш-сеткилиг болгаш чүрээ-биле соңгуур болза эки. Чүгде дизе, бис боттарывыс дээш эвес, а чонувус дээш соңгуп турар болгай бис. Соңгулдага бодумнуң үүлүм киирип, хамааты хүлээлгем күүседип келгеним бо.

Соңгулда участогунуң даргазы Анита Допчуттуң дыңнатканы-биле, 8 шак 40 минутага чедир 100 ажыг кижи соңгаан.

– Соңгукчуларның даңзызында 2107 кижи бар. Бажыңынга соңгууру-биле амдыызында чеди билдириишкин кирген. Кадыкшылының байдалы азы назылап кырааны-биле кээп шыдавас соңгукчулар телефон дамчыштыр соңгулда участогунуң төлээлерин чалап болур. Бистиң ажылдакчыларывыс оларже 10.00 шак соонда үнүптер – деп, Анита Допчут чугаалап турар.

«Кечил-оловский» соңгулда участогунда коронавирус хамчыынга удур шупту санитарлыг негелделерни сагып, соңгукчу бүрүзүнүң эъдиниң изиин хынап, камгалал маскаларны үлеп турар.

Ш. ХОВАЛЫГ.

#Соңгулдалар #Кызылхоорай #Эдуардондар #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
БӨГҮН КИЖИ БҮРҮЗҮ КЕЛИР ҮЕЗИН СОҢГУП ТУРАР
Следующая запись
СОҢГУЛДАЛАРГА ИДЕПКЕЙЛИГ КИРЖИРИН КЫЙГЫРГАН
Меню