Рубрикалар

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри»

ЭРЗИНЧИЛЕР БАДЫЛАП ТУР

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилелдиң бадылаашкыны доостурунга чедир каш-ла хонук арткан. Чамдык кожууннарда бадылаашкынның кандыг байдалда чоруп турарын «Шын» солунда чырыдып турар бис. Бо удаада ырак черде Эрзин кожуунда байдал-биле таныштырыптаалы.

Эрзин кожуундан ниитизи-биле 12 төлевилел киржип турар. Кижи бүрүзүнүң боданыры аңгы дээр-ле болгай. Эрзин кожууннуң бо төлевилеге киржилгези өскелерден ылгалдыг, тускай деп болур. Кожууннуң төвү Эрзин болгаш Нарын, Бай-Даг, Мөрен, ниитизи-биле 4 суур бо төлевилелде киржип турар. Суур бүрүзүнге 3 төлевилелди кылыры көрдүнген. Чижээлээрге, Эрзин суурга «Найырал» деп спортчу шөл. Аңаа хол болгаш бут бөмбүү ойнаар шөлдер, бичии уруглар ойнаар чайганыыштар тургузар. Ийи дугаарында, «Хоккейжилерге» деп аттыг спортчу шөл. Маңаа хөккей ойнаар болгаш хол, бут бөмбүү ойнаар улуг улуска спортчу шөлдер кылыры көрдүнген. Үш дугаарында, «Спартак» аттыг шөлчүгеш. Аңаа бичии чаштар ойнаар элезинниг девискээр болгаш чайганыыштар, узун сандайлар тургузары көрдүнген. Бай-Даг, Нарын, Мөрен суурларга база Эрзин суурга кылыр дээн үш спортчу шөлдер дег, шак-ла ындыг төлевилелдерни кылыры көрдүнген. Бадылаашкынга чоннуң киржилгези ортумак деңнелде деп болур. Чамдык төлевилелге чаңгыс-даа кижи үнүн бербээн.

— Хүндүлүг, чаңгыс чер-чурттугларывыс! Төрээн суурувус азы хоорайывыс чараш болурга, бистиң бодувуска эки деп шупту билир бис. Ооң канчаар чаартынары бистен, чурттакчыларындан кончуг хамааржыр. Ынчангаш бадылаашкынга идепкейлиг киржириңерни кожуун чагыргазының болгаш бодумнуң өмүнээмден дилеп тур мен! – деп, Эрзин кожууннуң чагырыкчызы Орлан Чигжит чонун кыйгырган.

Айдың ОНДАР.

Предыдущая запись
Чазак Даргазының чаа оралакчызы томуйлаткан
Следующая запись
ЧАҢГЫС ШЫЙЫГ БЕЗИН УТКАЛЫГ
Меню