Рубрикалар

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри»

Бадылаашкын уламчылап тур

ЧӨӨН-ХЕМЧИК ТӨРЭЭН БУЛУҢУ ДЭЭШ …

«Таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» деп регионалдыг төлевилелдиң бадылаашкыны ам-даа уламчылап турар. Бо удаада Чөөн-Хемчик кожуунда бадылаашкын кандыг байдалда чоруп турарын сонуургадывыс. Ук кожуунда ниитизи-биле 5 төлевилел киржип турар.

Бирээде, Хайыракан суурнуң Даңзы-Белек кудумчузунга хол болгаш бут бөмбүү ойнаар шөлдерни, дыштанып олурар узун сандайлар, сайгылгааннар тургузары, чечектер болгаш чадаң ыяштар олуртуп, чаагайжыдары көрдүнген. Бо төлевилел дээш амдыызында 137 соңгукчу үнүн берген.

Ийиде, Чадаана хоорайның «Шахтер» культура сайзыралының төвүн чаагайжыдары. Девискээрниң кокпа оруктарын чаартыры, автомашиналар турар шөлдү улгаттырары, чаглактыг узун сандайлар тургузары, сайгылгааннар салыры көрдүнген. Бо төлевилел дээш бо хүнде 173 кижи бадылаан.

Үште, Хөндергей суурнуң девискээринде «Чалама» аржаанын чаагайжыдары. Чаглактыг узун сандайлар, аалчылар бажыңнары болгаш аът чоруур орук изээри кирип турар. «Чаламага» дыштанып келген чон аъттанып алгаш, аржаанның девискээринге агаарлап, чараш черлерни көрүп болур. «Чалама» дээш 171 кижи соңгаан.

Дөрте, Чыраа-Бажы суурга дыштаныр чер кылыры. «Ынак суурум Чыраа-Бажы» деп улуг бижик болгаш узун сандайлар, сайгылгааннар, бичии уруглар ойнаар шөлге тускай херекселдер, бок октаар савалар турары көрдүнген. Бо төлевилел дээш эң-не хөй кижи үнүн берген – 312.

Беште, Элдиг-Хем суурда Шуралгакты чаагайжыдарда, дараазында ажылдарны кылыры көрдүнген: ук черге чедир кокпа орукту аштаары, девискээрин манзалаары, чадалап үне бергеш, харап көөр бедигээш кылыры, чарлалдар самбыразы, девискээрни долгандыр чагылааш, электри чырыын киирери. Ук черни чаагайжыткан соон­да, аңаа туристер кээп сонуургап, дыштанып болур.

Айыткан сан-чурагайлардан чоннуң бадылаашкынга кайы хире киржип турары илдең. Бажың-Алаак сумузунуң чагырыкчызы Эрик Ооржак: «Хүндүлүг, чонум! Төрээн хоорайывыс азы сумувус чараш, көрүштүг болуру чүгле бистен хамааржыр. Ынчангаш чурттап турар хоорайывыстың азы сумувустуң кайы булуңун чаа­гайжыдып алырын шилиири-биле 17.gorodsreda.ru деп айтыгже (ссылкаже) киргеш, соңгуурунче кыйгырдывыс!» деп, социал четкилерде кожууннуң сайтызында бижээн.

Май 30-ге чедир санныг хонуктар арты. Далажыңар, бадылаңар! 14 хардан өрү назылыг хамаатылар чаңгыс катап соңгуп болур дээрзин ам база катап сагындырып каалы.

Айдың ОНДАР.

Чуруктарны соцчеткилерден алган.

 

Предыдущая запись
УЛУГ БИЗНЕСЧЕ БАШТАЙГЫ БАЗЫМНАР
Следующая запись
Россия чонун ара кагбаан
Меню