Рубрикалар

ЧУРТТАКЧЫ ЧОННУҢ 40 ХИРЕ ХУУЗУ БАДЫЛААН

Тываның соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна РФ-тиң Күрүне Думазының сески чыыжының депутаттарының база Тываның Баштыңы – Чазак Даргазының хууса бетинде соңгулдаларының баштайгы хүнүнүң түңнелдерин таныштырган.

– Соңгулдаларның бирги хүнүнде Тываның соңгулда комиссиязынче хажыдыышкыннар дугайында билдириишкин кирбээн.

Соңгулда участоктары 8.00 шактан 20.00 шакка чедир ажылдап турар. Шупту бюллетеньнерни дизелээш, демир хааржактарже шыгжаан. Хааржактар дүн-хүн дивес видео хайгаарал болгаш бүрүткелде. Баш бурунгаар сан-медээлер-биле, дүүн 20.00 шакка чедир чурттакчы чоннуң 40 хире (73000 хире кижи) хуузу бадылаан. Республикада соңгукчуларның даңзызында 197000 кижи бар.

Бөгүн соңгукчуларның идепкейи дүүнгү хүнде дег идепкейлиг болурун манап тур бис. Соңгулда участоктарындан сан-медээлер үе аайы-биле 15.00 болгаш 20.00 шакта келир.

Баш бурунгаар санаашкыннар-биле кожууннардан мурнуку одуругда Өвүр кожуун (60 хире хуу), Кызыл хоорайда 30 ажыг хуу кижи бадылаан.

Тывада хөй-ниитиниң хайгаарал төвүнче кайы-даа политиктиг партияларның төлээлеринден хомудал кирбээн. Бир эвес маргылдаалыг чүүлдер илереп келзе, видеода кадрларны дедир долгадып бээр.

Соңгулда участок бүрүзү камгалал дериглерни (маска, хол-хап, антисептик) алган. Социал ыракшылды сагыыры-биле Росхереглелхайгааралдың Тывада эргелелинден дузаны дилээн бис. “Кызыл зонада” коронавирус хамчыындан аарып турар улустуң саны 165. Олар даарта, кол соңгулда хүнүнде, бадылаар. Бо соңгулда участогундан техниктиг медээлерни алыр бис. Карантин хемчеглерин сагаан соонда, 3-4 ай болгаш бюллетеньнерни биске дамчыдар.

Кадыкшылының байдалы азы назылап кырааны-биле кээп шыдавас соңгукчулар 16.00 шакка чедир долгааш, соңгулда участогунуң төлээлерин чалап болур. Соңгулда комиссиязының ажылдакчылары квартираже азы бажыңче кирбес, эргин ажыр бюллетень, камгалал дерии болгаш демир-үжүк суккан хапты дамчыдар.

Соңгулдалар штат чуруму езугаар ажылдап турар. Дүүн кандыг-бир чылдагаан-биле соңгуп шыдавайн барган болза, бөгүн бадылаарынче чалап тур мен.

Шончалай ХОВАЛЫГ.

#Тываныңсоңгулдакомиссиязы #Соңгулдалар #Блогер_хайгааракчы #Олчанабойду #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ХАЙГААРАКЧЫ БОЛГАН БИР ДУГААР ДУРЖУЛГАМ
Следующая запись
ТЫВАМ АМ-ДАА САЙЗЫРАЗЫН ДЭЭШ СОҢГУДУМ
Меню