Рубрикалар

Чурттакчы чоннуң материалдыг байдалын өөренип көрген

ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Аяна Монгуш чурттуң Президентизи В. Путинниң чурттакчы чоннуң социал-экономиктиг байдалын экижидери-биле хүлээп ап турар хемчеглеринге хамаарыштыр мынчаар чугаалаан:

— РФ-тиң Президентизи чурттаарының эң кудуку хемчээлин өстүрбүшаан, бюджет ажылдакчыларының шалыңынга немелдени киирери, шупту социал төлевирлерниң хемчээлин улгаттырары дээн ышкаш чаа хемчеглерни чугаалаан. Бистиң республикавыстың чурттакчыларынга бо бүгү хемчеглер улуг дуза болуру чугаажок.

Сөөлгү хонуктарда кайда-даа бараан өртээ аажок өскен, ол кижилерниң орулгазынга дээп турар! Ынчангаш чурттуң Президентизи болгаш Чазаа хамаатыларның материалдыг байдалын өөренип көргеш, шалыпкын болгаш үре-түңнелдиг хемчеглерни ап, чурттакчы чонга дузалап эгелээн. Бир эвес кандыг-даа кижи амыдыралдың берге байдалдарынга таваржы берзе, күрүнеден деткимчени алыр дээрзинге бүзүрел бар.

Тываның-Аныяктары

#ОбъясняемРФ

Предыдущая запись
«Алдын холдуг» эмчи
Следующая запись
Эжишкилер найыралы эртине дагны тургузар
Меню