Рубрикалар

Чурттуң удуртулгазының хүлээп алган шиитпирлерин деткип тур мен

Тываның Садыг-үлетпүр палатазының даргазы Аяс Мөңге Украинада болуп турар болуушкуннарга хамаарыштыр бодалын илереткен:

📢- Бо хүннерде чурттуң удуртулгазының хүлээп алган шиитпирлерин деткип тур мен. Ындыг шиитпир хүлээп алырынче бо тургустунуп келген байдалдар албадапканы ол, оон өске арга чок болу берген-дир. 8 чыл дургузунда Донбасска 13 муң кижи чок болган, моон соңгаар бо байдалды ол хевээр уламчылаары болдунмас болбайн канчаар! Ук девискээрлерниң чурттакчыларынга дузаны чедирер ужурлуг апарганывыс ол.

Предыдущая запись
Тиилелге бистии болур дээрзинге бүзүрээр болза эки
Следующая запись
Mastercard и Visa карталар Россиядан дашкаар түр үеде ажылдавас
Меню