Рубрикалар

ДҮЖҮТ АЖААЛДАЗЫ УЛАМЧЫЛАВЫШААН

Агаар-бойдус каш янзы чаңнап, хамчык аарыы нептереп турза-даа, республиканың чамдык кожууннарының тараажылары дүжүт ажаалдазынче хей-аъттыг кирген.

Эрткен чылдарга деңнээрге дүжүттүң беримчези эки деп, ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызы дыңнаткан. Бо чылын 55 626,5 га шөлден (2020 чылда — 50 604,1 га) дүжүттү алыр, ооң 67 хуузундан мал чиир культураларны, 28 хуузундан тараа культураларын, 4,7 хуузунда картошканы, 0,5 хуузундан ногаа культураларын ажаар.

Бөгүнгү медээ-биле алырга, Таңды кожуун эң хөй дүжүттү – 5090 тонна тараа дүжүдүн алгаш, мурнуку черже үнген. Ийиги черде Чаа-Хөл кожуун чоруп олурар. Чаа-хөлчүлер 1535 тонна тарааны ажаап алган. А Чөөн-Хемчик кожуун – 750 тонна дүжүттү ап, үшкү черни ээлээн.
Таңды кожуунда М.А. Санниковтуң тарачын-арат ажыл-агыйы хуу бүдүрүлге эң-не чаагай тараа дүжүдүн ажаап алганы демдеглеттинген. Олар бир гадан 25 центнер дүжүттү алган. А Каа-Хем кожуундан В.З. Пироговтуң тараажылары бир гадан 19,8 центнер, база хоомай эвес дүжүттүг болган.

Тараа дүжүдүнден аңгыда, мал чеми белеткээриниң кампаниязы доозулган. Республиканың көдээ ишчилери 288 219 тонна сиген-ширбиилди белеткеп, планын 114,3 хуу күүсеткен.

Бо хүнде тараажылар дүжүт ажаалдазын үе-шаанда доозуп, келир часкы хову ажылдарынга курлавырны мөөңнеп алыр сорулга-биле ажылдап турарлар.

#Тывачазактыңпарлалгаалбаны #Көдээажыл_агый #Дүжүтажаалдазы #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАЗАК ДАРГАЗЫНЫҢ ОРАЛАКЧЫЗЫН ТОМУЙЛААН
Следующая запись
АВЫРАЛДЫГ ЫДЫКТАР
Меню