Рубрикалар

ДӨҢГЕЛЧИКТИГ «ДӨГЭЭ» БААРЫНГА

Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри

«Чурттаарынга таарымчалыг хоорай хүрээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилелдиң онлайн бадылаашкыны май 31-де доозулган. «Шын» солуннуң ооң мурнунда үндүрүлгелеринде бо онлайн бадылаашкын дугайында чаңгыс эвес удаа бижип турган бис.

Кандыг-даа кижи таарымчалыг, аянныг чараш девискээрлиг черге чурттаксаар. Ынчангаш чурт­такчы чонга бодунуң чурттап турар девискээриниң келир үеде кандыг болурун боттары тодарадып, шилип­ алыр арганы берген турган.

Республиканың аңгы-аңгы кожууннарындан ниитизи-биле 19 муниципалдыг организациялар хемчегге киришкен. 14 хардан өрү назылыг хамааты бүрүзү чаңгыс катап бадылап турган. Барык бир ай дургузунда болган онлайн бады­лаашкынга 35 546 кижи үнүн берген. Кызыл хоорайдан ниитизи-биле 9 төлевилел киришкен. Хоорай чурттакчыларындан ниитизи-биле 7542 кижи бадылаан.

Бир дугаар черни 1728 үннү алгаш, «Дөгээ» дааның баарын чаартырының дугайында төле­вилел алган. Эң эвээш үннү «Серебрянка» санаторийниң хөй ниити девискээрин чаартыры көрдүнген турган. Ынчалза-даа «Чурттаа­рынга таарымчалыг хоорай хү­рээлеңин хевирлээри» регионалдыг төлевилелдиң негелдези-биле 2022 чылда 9 төлевилелдиң чаңгызы күрүнеден акашаландырыышкынны алыр ужурлуг. Ынчангаш 2022 чылда «Дөгээ» дааның баарын чаагайжыдар. «Дөгээ» дааның баарынга 50 машина туруптар тускай черни база оларның ийизинге кадыының байдалы-биле кызыгаарлыг улуска машина тургузарынга болгаш шимчениринге эптиг черлерни, узун сандайларны, арыгланыр черни, бок октаар саваларны тургузары көрдүнген. 2022 чылда ук төлевилелди боттандырарынга акшаландырыышкын болур. Удавас «Дөгээ» даанче үнүп турар чонга эптиг байдалдар тургустунар.

Айдың ОНДАР.

#Чурттаарынгатаарымчалыгхоорай #Төлевилел #Кызылхоорай #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ШЫЛГАЛДАЛАР АДАКТАЛГАН
Следующая запись
КЫЗЫЛ ХООРАЙНЫ ТААРЫМЧАЛЫГ БОЛДУРАРЫ-БИЛЕ
Меню