Рубрикалар

ДА-ИЕЛЕР, ХАРЫЫСАЛГАҢАР КОШКАТПАҢАР!

Чайгы дыштанылга келген. Ынчангаш ажы-төлдүң айыыл чок чоруун күштелдирер сорулга-биле, өөредилге албан черлеринде янзы-бүрү хемчег­лерни организастап, баш удур ажылдарны ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызы чорудуп эгелей берген. Чайгы дыштанылга бетинде ажы-төлдүң айыыл чок чоруунуң айын чарлаан.

ТР-ниң Өөредилге болгаш эртем яамызында кижизидилге талазы-биле килдистиң эргелекчизи Чойганмаа Сенди уругларның айыыл­ чок чоруунга хамаа­рыштыр ажыл-чорудулганы та­ныш­тырган: “ТР-ниң Өөре­­дилге болгаш эртем яамызының специа­листери кожууннарже үнүүшкүннерни кылып, ада-иелер-биле ужуражып, ажы-төлге айыыл чок чорукту тургузарының дуга­йында семинарларны эрттирип турар. Орук озал-ондаа, хоойлу хажыдыышкыны, өрттен, электриден, саргыдан камгаланыры, хемнер, сугларга канчаар алдынары – бо бүгү айыыл чок чорукка хамааржыр.

Орук озал-ондаанга таварышкан азы аът чарыжынга чүгүрүк мал мунгаш, кемдээн азы сугга дүшкен, кышкы үеде чуңгулап тургаш, хол-будун сып алган дээш ажы-төл-биле чүү-даа болурга, доозазын бис демдеглеп, чогуур хемчеглерни чорудуп, чогуур органнар-биле сырый харылзаалыг ажылдап турар бис. Чыл келген тудум, ада-иелерниң ажы-төлү дээш харыысалгазы кошкап турар. Школадан дашкаар ажы-төл-биле бир-ле чүве болур болза, ада-иези харыылаар. Бир эвес назы четпээн уруг «Комендант шагын» сагываан болза, ада-иезинден өске буруулуг кижи чок болур.

Июнь 1-ден эгелээш, школалар чанында лагерьлер, база 10-15-тен тура хоорайдан ырак черде турар лагерьлер ажыттынар. Лагерьлерге ажы-төлдүң айыыл чок чоруун күштелдирер дээш, чөвүлелди тургускан. Ол чөвүлелде Онза байдалдар яамызындан, Росхереглелхайгаарал эргелелинден, Өөредилге болгаш эртем яамызындан кежигүннер кирип турар. Олар дыштанылга эгелээр мурнунда лагерьлерниң өртке удур дериг-херекселиниң, видео­камераларының бар-чогун, аңаа ажылдаар башкыларның болгаш өске-даа ажылчыннарның COVID-19-ка удур вакцина салдырганын дээш шуптузун хынаар.

Бо чайын 14000 өөреникчи 182 лагерьге дыштаныр. Дыштанылга бетинде школаларга ада-иелер хуралдары ыяап болур. Аңаа ада-ие бүрүзү дыштанылга үезинде ажы-төлү дээш боду харыысалгалыг деп хол үжүүн албан бижиир. Лагерь барбаан уругларга библиотекаларга, Культура бажыңнарынга, сесерликтерге янзы-бүрү хемчеглерни эрттирери көрдүнген.
Хүндүлүг ада-иелер, ажы-төлдүң айыыл чок чоруун күштелдирип, харыысалгалыг болурунче силерни кыйгырдым!».

Айдың ОНДАР.

#Уругларныңайыылчокчоруу #Өөредилгеболгашэртемяамызы #Комендантшагы #Орукозал_ондаа #Шынсолун #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тува #Tuva #TMG #Tuvanews

Предыдущая запись
27 САЯ РУБЛЬДИ УГЛАНДЫРАР
Следующая запись
ТЕРГИИН МЕДИАТӨЛЕВИЛЕЛДЕРНИ ИЛЕРЕТКЕН
Меню