Рубрикалар

Даарта, март 24-те, бүгү делегей туберкулез хамчыынга удур демисел хүнүн демдеглеп эрттирер.

Республиканың туберкулезка удур демисел чорудар диспансери ук онзагай хүнге тураскаадып, хөй-ниитиге бо кара сагыштыг аарыгның дугайында база катап сагындырып, оон камгаланыр байгы-ла хемчеглерни алырынче кыйгырары-биле, Кызыл хоорайның Арбат шөлүнге «Ак ромашка» деп акцияны эрттирер.
11 шактан эгелеп, ук шөлге туберкулезка удур демисел чорудуп турар эмчилер, өске-даа эмнелге ажылдакчылары чон-биле ужуражып, арга-сүмезин кадар, айтырыгларга харыылап бээр.
Күзелдиг улус ол-ла шөлге көжүп чоруур ФГ-херекселинге хөрээн тырттырып ап, харыызын дораан холунга ап алыр аргалыг болур.
Эң-не идепкейлиг киржикчилерге эмчилер боттарының талазындан белек-селекти, бичии шаңналдарны тыпсыр.
«Чылдың-на шак мындыг хемчеглерни калбаа-биле эрттирип турган улус бис. — деп диспансерниң улуг эмчизи Рустам Чудаан-оол медегледи. — Ынчалза-даа сөөлгү чылдарда хөй чон чыыры нарын апарганының салдары-биле, арыг агаарга мындыг хемчеглер-биле кызыгаарлаттынар апарганывыс бо. Чонувуска хөрээн доктаамал хынадып ап турзун деп дагын база сагындырбышаан, эртен Арбат шөлүнге кээп, акцияга киржиринче чаладывыс».

Предыдущая запись
ЛЕСОПАТОЛОГ МЕРГЕЖИЛ-БИЛЕ ТАНЫШТЫРГАН
Следующая запись
Олег Кара-Монгуш: Бажыңга эмнер курлавырлаан ажыы чок.
Меню