Рубрикалар

Даг-руда компаниязыныӊ директору коммерциялыг хээли дээш судтадыр

Чогуур хандырылгалар чедирериниӊ дугайында ийи организация­ныӊ аразында керээ ооӊ мурнунда-ла турган. А бүдүрүлгениӊ эрге-ажыы дээш ажылдаары — башкарыкчы эрге-дужаалдыг кижиниӊ албан-хүлээлгезинге хамааржыр. Ындыг турбуже, регионнуӊ коммерциялыг бир организациязыныӊ 40 харлыг чиӊгине директору алыксак сеткилинден байып алыр сорулгалыг 2021 чылдыӊ сентябрь 20-де бир аӊгы коммерциялыг бүдүрүлгениӊ саӊ-хөө директорундан 300 муӊ рубль хээлини алган.

Республиканыӊ ИХЯ-ныӊ экономиканыӊ айыыл чок чоруунуӊ болгаш коррупцияга удур ажыл-чорудулгалыг эргелелиниӊ болгаш Россияныӊ Тывада ФСБ эргелелиниӊ ажылдакчылары оперативтиг-дилээшкин хемчеглерин эрттирип тургаш, ону илереткен.

Бо фактыга хамаарыштыр Россияныӊ Истелге комитединиӊ Тывада истелге органнары РФ-тиӊ Кеземче дүрүмүнүӊ 204-кү чүүлүнүӊ 7-ги кезээниӊ «г» пунктузунда көрдүнген «Улуг хемчээлдиг коммерциялыг хээли кылганы» деп кем-херекти үүлгеткени дээш кеземче херээн оттурган.
Амгы үеде истелге доозулган. Буруудадыр түӊнелдиг кеземче херээн судче чоруткан.
Тыва Республикада ИХЯ-ныӊ парлалга албаны.
Чурукту интернет четкизинден алган.

Предыдущая запись
Капитал септелгеге белен
Следующая запись
Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдези уламчылаар
Меню