Рубрикалар

Деңгел-шынарын хынаан

ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызының дыңнадып турары-биле алырга, өскээртен эккелген бүдүрүкчү кошкарларның хураганнарының бойдустан деңгел-шынарын хынаан. Ону илередирде малдың төлүнүң ужазының деңзизин болгаш хевирин өөренип көрген.

Светлана Монгуштуң ажыл-агыйында хөлезилеп алганы чартык-нарын дүктүг алтай уксааның бүдүрүкчү кошкарларындан хураганнар төрүттүнген. Чаа төрүттүнген чаш малдың ортумак деңзизи 4,1 кил. А бир айлыг хурганнар ам безин 16,3 кил. деңзилиг. Оларның эң улуг 18,8 кил деңзилиг.

Шеми суурдан «Кыштаг» төлевилелдиң киржикчизи Аяс Сарыкаа калмык уксааның бүдүрүкчү кошкарларын хөлезилеп алган. Мал оолдап турда чаш хураганнарның дириг деңзизи ортумаа-биле 5,1 кил болган, бир айлыг хураганнарның – 13 кил.

– Өскээртен эккелген бүдүрүкчү кошкарларның төлү бистиң манаашкыннарывысты шынзыдып шыдаан. Бир айлыг хураганнар безин кил талазы-биле эки көргүзүглерни көргүзүп турарлар. Дараазында деңзилээшкин оларны иелеринден чарган соонда болур – деп, мал ажыл-агыйы килдистиң специалистери демдеглеп турарлар.

Мооң мурнунда Россияның үш регионундан хойларның төлгүр шынарын бедидери-биле уксаалыг бүдүрүкчү кошкарларны садып алгаш турган. Республиканың тараачын-арат болгаш хууда дузалал ажыл-агыйларының киирген чагыын ёзугаар уксаалыг кошкарларны хөлезинниг үндезинге кодан бүрүзүнге салган.

#Көдээажыл_агыйболгашаъш_чемяамызы #Кыштаг #Уксаалыгбүдүрүкчүкошкарлар #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Мөңгүн-Тайга кожуун бирги черде
Следующая запись
Росгвардия: «Тиилээр сорулгалыг бис»
Меню