Рубрикалар

ДОЛУ ТАРЫЛГАНЫ 80 АЖЫГ МУҢ КИЖИ АЛГАН

Республиканың чурттакчы чонунуң ортузунга тарылганы дүргедедири-биле, өске регионнарда ышкаш, тарыткан ажылдакчыларны деткиир, азы өртектиг белектер ойнаашкынын чорудар санал кирген.

Тываның Баштыңының аппарат хуралында, Росхереглел хайгааралдың регионда эргелелиниң удуртукчузу Людмила Салчак республикада чурттакчы чонну коронавирус халдавырындан база сезоннуг грипптен тарыыры кайы хире чоруп турарын, ол ышкаш коронавирустуң дөрткү чалгыы дугайында дыңнаткан.

Гриппке удур тарылганы Тыва ноябрь 1-де доозар ужурлуг, уруглар, назылап кырааннар база иштиг херээженнер дээш, улуг кижилерниң 60 ажыг хуузун тарыыр. Бо хүнде 22 хуу тарыттынган.

Тыва чаа коронавирус халдавырынга удур тарыышкын талазы-биле Россияда 42-ги черде. 2021 чылдың октябрь 1-ге чедир, улуг кижилерниң 80 хуузу, азы 165,7 муң кижи тарылганың бирги кезээн алган. Декабрь 1-де тарыышкынның долу курузу доостур ужурлуг. Ону доозар курлавырлар четчир, октябрьның эгезинге чедир 184,5 муң кезек вакцина келген.

Вакцинаның бирги кезээн 108,9 муң кижи алган, азы 58,2%. Октябрь 1-ге чедир айыылдыг бөлүкке хамааржыр садыг ажылдакчыларының 60 ажыг хуузу тарыдар тургаш, 50,8 хуузу тарыткан; амыдырал-хандырылга бүдүрүлге ажылдакчыларының 41,3 хуузу тарытканы, арай шүшпең деп, Росхереглел хайгааралының удуртукчузу демдеглээш, ол талазы-биле ажылды шапкынчыдарын удуртукчулардан дилээн.

Тывада вакцинаның бирги кезээ-биле тарыыры 66 хуу күүсеттинген. Мөңгүн-Тайга (85,5%), Чаа-Хөл (85,3%) база Өвүр кожууннар планны күүседир чоокшулаан. Кызыл хоорай (59,9%), Тере-Хөл (43,3%), Эрзин (58,6%), Кызыл (59%), Барыын-Хемчик кожууннар пландан хожудап турар. Кызыл хоорай 79,9 муң кезек вакцина алган, 66,9 муң кижи тарыыр планныг тургаш, херек кырында 40,1 муң кижини тараан. Долу тарыышкынны (вакцинаның I база II кезээн) 83,7 муң кижи алган, оларның 15,4 муңу 60 хардан өрү назылыг хоочуннар.

Кадык камгалал база Экономика яамыларының коронавирус халдавырындан чонну тараанының амгы байдалының дугайында дыңнадыындан алырга, кожуун чагырга даргаларының күүсекчи чуруму кудуку деңнелде дээрзин Росхереглел хайгааралы айыткан.

Айыылдыг бөлүкке хамааржыр өөредилге ажылдакчыларындан 16,3 муң кижи тарыдар ужурлуг. Бирги тарыышкынны 15,7 муң кижи (96,1%), а долу курсту 15,1 муң кижи салдырткан. Ам 626 кижиге — бирги, а 1,1 муң кижиге — ийиги тарылганы салыр.

Бичии уругларның кадыы бирги черде деп билир хирезинде башкылар чүге графиктен озалдап турарын Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг кайгап, адырның ажылдакчылары чугула кампанияны чүге тоомчага албайн турарының чылдагаанын өөредилге болгаш эртем сайдының хүлээлгезин күүседип турар Солаңгы Тамчайдан айтырган.

Тываның өөредилге черлеринде тайылбыр ажылдары доктаамал чоруп турарын Солангы Тамчай дыңнаткан. А тарыдарындан ойталап турар башкылар, албан-биле неделя санында ПЦР-тестти боттары төлээш эртип, ооң түңнели-биле ажылдап турарын чугаалаан.

Тывага чаа коронавирус халдавырынга удур тарыышкын планын доозарынга чедир 56,7 муң кижини тарыыры артканын, Тываның кадык камгалал сайыдының хүлээлгезин күүседип турар Анатолий Югай дыңнаткан. 60 хардан өрү назылыг 11,8 муң кижини тарыыр. Ооң-биле чергелештир гриппке удур тарыышкын кампаниязы эки эртип турарын ол демдеглээн. Коронавируска удур тарыткан соонда 3-4 неделя эрткенде, гриппке удур тарылганы салыр чурумну сагып турар.

Өске регионнарда тарыткан кижилерни деткээн хемчеглерни маңаа ажыглаарын Югай саналдаан. Чижээ, Москвада тарыткан кижилер аразынга автомобильдерни, найысылал чоогунда Серпуховода квартираны база аптекаларга ажыглаар 1000 рубльга дең белек-селек картазын тыпсып турган, а чамдык организацияларның удуртукчулары ажылчыннарынга акша шаңналдарын берген.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг улуг назылыгларга, ажылдап турар кижилерге деткимче хемчеглерни саң-хөө яамызы-биле кады дугуржуп кылырын бирги вице-премьерниң хүлээлгезин күүседип турар Александр Брокертке дааскан. Тарыткан кижилер саны эвээш Кызыл хоорайга, Барыын-Хемчик, Кызыл, Эрзин, Тере-Хөл, Тожу база Чеди-Хөл кожууннарга тарылга кампаниязын калбартырын Кадык камгалал яамызынга онааган.

#Вакцинация #Росхереглелхайгаарал #Коронавирус #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
НААДЫМГА БЕЛЭЭ – БЕШ КӨВҮРҮГ
Следующая запись
ШЫЛГАРААННАРГА ШАҢНАЛ-МАКТАЛДАРНЫ ТЫВЫСКАН
Меню