Рубрикалар

ДООЗАЗЫ ДЭЭДИ ӨӨРЕДИЛГЕ ЧЕРИНГЕ ӨӨРЕНИР

2014 чылда, Тываның Россия-биле демнежилгезиниң болгаш найысылал Кызылдың 100 чыл оюн демдеглээн чылда, Кызылдың Президентиниң кадет училищези ажыттынган.

Чеди чыл бурунгаар сентябрьда найысылалдың мурнуу чүгүнге туттунган училище чүгле Тываның эвес, а бүгү Россияның эң-не чараш болгаш төлептиг өөредилге черлериниң бирээзи апарган. Республиканың чону ук училищени тургузарынга улуг деткимчени көргүскени дээш РФ-тиң камгалал сайыды, Россияның Маадыры чаңгыс чер-чурттуу Сергей Шойгуга өөрүп четтирип, чоргаарланып чоруур.

Регионнуң эң-не шыырак эртем-билиглиг башкылары болгаш кижизидикчилери ол училищеде ажылдап турар. Учи­ли­щениң аудиториялары, лабораториялары болгаш өөренир класстары амгы үениң дериг-херекселдери-биле бүрүн дериттинген. Ук өөредилге чериниң доозукчуларының билииниң шынары эки болганындан дээди өөредилге черлеринче улуг шаптараазыннар чокка кирип ап турар. 2020-2021 өөредилге чылында 11 дугаар классты ниитизи-биле 59 кадет доос­каш, кижи бүрүзү дээди өөредилге черинче кирип алганы онзагай болуушкун.

Сундуй Монгуш училищени чүгле «5» демдектерге дооскаш, С.М. Киров аттыг Шериг-эмчи академиязынче кирип алган. Сундуй химия эртеминде күрүне шылгалдазын 99 баллга дужааган. Рейтинг талазы-биле ол баштайгыларның санында.

Оон ыңай училищени чүгле «5» демдектерге дооскан уругларны база онзагайлап демдеглеп болур. Ол дээрге Айдаш Аракчаа математика эртеминде күрүне шылгалдазын – 100, орус дылды – 92, физиканы – 91 баллга дужаап алган. А Долаан Сарыглар математиканы – 94, орус дылды – 92, физиканы – 91 баллга бижээн. Отчугаш Монгуш математиканы – 94, орус дылды – 94, физиканы – 91 баллдарга дужааган. Олар шупту онзагай хевирниң аттестаттарын холга алган.

Россияның федералдыг камгалал албанының академиязынче Айдаш Аракчаа, Долаан Сарыглар, Мөңгүн-Даш Шомбул кирип алгаш, курсант болуп, даңгырак бээринге белен. Москва хоорайда «Экономиканың дээди школазы» национал шинчилелдер университединче Отчугаш Монгуш кирип алган.

Кадеттерниң аразында Новосибир­скиниң эмчи күрүне университединче, Иркутск хоорайда Россияның күрүнениң дээди шииткел университединче, Красноярск хоорайда Сибирьниң федералдыг университединче, Тываның күрүне университединче дээш, шериг албан-хүлээлгезинге хамаа­рышпас, өске дээди өөредилге черинче кирип алган доозукчулар база бар.

Кызылдың Президентиниң кадет училищезиниң 2020-2021 чылдың доо­зукчулары дээди өөредилге черлеринче кирип алганы ада-иезинге, башкыларынга, тыва чонунга улуг чоргаарал. Олар кирип алганы өөредилге черлерин чедиишкинниг доозуп алгаш, төрээн чуртунуң төлептиг хамаа­тылары, спе­циалистери болур дээрзинге идегеливис улуг.

Дараазында үндүрүлгеде ук училище­ниң доозукчуларының дугайында солун материалдарны номчуур силер, эргим номчукчу.

Айдың ОНДАР.

#Кызылдыңпрезидентиниңкадетучилищези #Өөредилге #Сергейшойгу #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
УЖУРАЖЫЛГА КОНЧУГ ҮНЕЛИГ БОЛГАН
Следующая запись
БАШКЫЛАРНЫҢ АВГУСТ ЧӨВҮЛЕЛ ХУРАЛДАРЫ
Меню