Рубрикалар

ДОРТ ЭФИРДЕН АЙТЫРЫГЛАРГА САЙЫТТЫҢ ХАРЫЫЛАРЫ

Январь 25-те ТР-ниң Кадык камгалал яамызының сайыды Анатолий Югайның республика девискээринде эпидбайдалга хамаарыштыр инстаграммга эрттирген дорт эфиринден ушта бижилгелер:

  •  Амгы үеде республикада эпидбайдал хүнден-хүнче нарыыдап орар. Хүннүң-не аараан улустуң саны 30 хуу өзүп турар.
  • Бир эвес Covid-19-тан аараан кижи-биле контактылыг-даа турган болзуңарга, силерде аарыгның даштыкы демдектери илереттинмээн болза, тарылганы эрткен болзуңарза, ПЦР анализ дужааган ажыы чок.
  • Бир эвес силерде аарыгның даштыкы демдектери илереттинген болза, ПЦР анализ дужаары чугула апарза, СПИД төвүнге, Республиканың кеш болгаш шээр аарыглар диспансеринге, хуу лабораторияларга дужаап болур.
  • Бир эвес аарыгның клиниктиг шынарлары илереттинген болза, ПЦР анализти халас дужаар. Ону кылырда ковид бригаданы бажыңче чалаар.
  • Бир эвес кадыының байдалы ажырбас хире болза, ынчан чурттап турар адрезиниң аайы-биле хамаарылгалыг поликлиникага чедип, шинчидип ап болур. Ындыг категорияның улустарын аңгы хүлээп ап турар.
  • Бир эвес эъдиниң изии 38 градустан көвүдей бээр болза, ковидтен аараан деп бадыткал чок болза, бажыңыңарже Call-төптен эмчи бригадазын чалап алыңар.Ол бригада анализти алыр.
  • Амбулаторлуг диагностика болгаш эмнээшкин төвүнүң 17 эмчи бригадалары ПЦР анализи бадыткаттынган улустуң бажыңнарынга эмнээшиннерни чорудар.
  • Бир эвес кадыының байдалы бергедей бээр болза, дүрген дуза бригадазын дораан кыйгыртыр.


 122 дугаарлыг телефонче долгап чадап калдым?

Чаңгыс аай 122 телефоннуг Call-төпте операторларның санын 15 чедир көвүдеткен. Олар хондур ажылдап турар. 122 телефонче Республиканың уруглар эмнелгези, Кызыл кожууннуң төп эмнелгези коштунган. 122 дугаарлыг телефонче долгаптарыңарга, силерни хамаарылгалыг поликлиникаңарже улаштыр кожуптар. Бодум ол телефонну хынап, үш катап долгаарымга, үш катап дораан тудуп алыр чорду.

ПЦР –лаббораторияларның ажылының дугайында чугаалап көрүңерем?

Дөрт лабораторияны хондур ажылдаар режимче киирген бис.Бир хүнде лабораториялар ниитизи-биле 4800 анализти шинчилеп турар.Чамдык четтикпейн баар таварылгалар база турар. Бо хүннерде  январь 22, 23-түң анализтерин хынап четтикпейн турлар. Удавас дораан харыызын бериптерлер.

Кандыг улуска халас эмнер берип турар?Ковид бригадалар ПЦР анализи бадыткаттынган аарыг улуска халас эмнерни берип турар. Эмнээшкинниң схемазы аңгы-аңгы, аарыг кижиниң кадыының байдалындан хамааржыр.

 Баш бурунгаар вируска удур эмнер эжип болур бе?

Бир эвес ОРВИ-ниң шынарлары илереп турар, анализ харыызы ам-даа билдинмес болза, арбидол, гриппферон деп эмнерни ижип болур.

Хөй кижи вакцинация соонда аарып турар. Ам вакцина салдырып болур бе?

Вакцина-биле тарыдып алган улус аарыгны чиик эртип турар. Стационар эмнээшкин ап турар болгаш тарыдып алган, хоочураан аарыглыг улустар бо аарыгны белен эвес эртип турары шын. Херек кырында оларның 60 хуузу тарытпаан болуп турар. Ынчангаш үе-шаанда тарыдып алыры чугула.

Хоочураан арыглыг улус вакцинага таарышпайн барып болур бе?

Онкологиялыг улус чүгле эмчиниң сүмезин ёзугаар тарыдар.

Поликлиникаларны чүге хаапканыл?

Поликлиникаларны хагбаан, амгы үеде план ёзугаар ажыл-чорудулгазын түр када соксаткан. Хоочураан аарыглыг улустуң эмнээшкинин дистанциялыг телемедицина таварыштыр чорудар.Бир эвес кадыының байдалы бергедей бээр болза, эмчи бригадазын бажыңынче дораан чалаар болза эки.

 Назы четпээннерниң вакцинациязы кажан эгелээрил?

 Бо хүннерде Спутник-М вакцинаның Тывага чедирип кээрин манап тур бис. Ол вакцина 12 хардан 17 харга чедир назы четпээннерге көрдүнген.

 ОРВИ, Covid-19 даштыкы демдектери илереттинмээн улус ниити анализ дужаап болур бе?

Поликлиникаларда аарыг улустарны аңгылап каан. Бир черде ОРВИ, Covid-19-тан аарып турар улуска ПЦР анализин дужаар өрээлди аңгылаан. Өске өрээлде эмчиниң бижии-биле ниити анализ дужаар чер база бар. Чоорту Күрүне филармониязының оран-савазынга база бир пунктуну ажыдар. Поликлиникаларда өске девискээрлер “ногаан зона” кылдыр санадыр. Аңаа ниити анализтерни дужаап болур.

”Кызыл зонага” ажылдаар дизе чүнү канчаарыл?

ТР-ниң Кадык камгалал яамызының кадрлар килдизинче kadry.mzrt@mail.ru  документилериңерни чорудуп болур силер, телефону: 5-61-43. Ол ышкаш Республиканың халдавырлыг аарыглар госпиталының , Республиканың дугаары 1 эмнелгезиниң, Кызыл кожууннуң төп эмнелгезиниң кадрлар килдизинче билдириишкинни киирип болур.

Ийи компонентилиг ГамКовидВак соонда чүге Спутник Лайт деп вакцинаны салып турар?

Ревакцинацияда Спутником Лайт-ты салдырары албан эвес. Ийи компонентилиг вакцинаны ГамКовидВак (Спутник V) катап салдырып ап болур.

 Ковидтен аараан соонда, кайы хире үе эрткенде вакцина салдырып болур?

 Аараан соонда, алды ай эрткенде. Вакцинация мурнунда анализ дужаары албан эвес.

Вакцинага таарышпас улус канчаарыл?

Бодунуң кадыын камгалаарының чаңгыс арагы- бүгү санитар-эпидемиологтуг негелделерни шыңгыы сагыыр, камнаныр.

 70 хардан өрү назылыгларга вакцинация тааржыр бе?

Тааржыр. Харын-даа 60 хардан өрү назылыглар шупту албан тарыдып алыры чугула. Тарыдып албаан улус коронавирусту аар эрттип турар.

Локдаун болур бе?

2022 чылдың  январь 17-ден 30 дугаарлыг Чазак Чарлыы үнген.  Аңаа үндезилээш, республика девискээринге чаа кызыгаарлаашкынныг хемчеглерни чоруткан. Ол Чарлыкты ТР-ниң Чазааның сайтызындан көрүп болур. Локдауннуң болур болбазы эпидбайдалдан хамааржыр.

КТ-шинчилгезин каяа эртип ап болур?

КТ-шинчилгени эмчиниң бижии ёзугаар Республиканың халдавырлыг аарыглар эмнелгезинге, Республиканың дугаары 1 эмнелгезинге  эртип ап болур. Удавас аңаа немей Республиканың дугаары 2 эмнелгезинге база ажыдар бис.

Иштиг улусту  ырактан ажылдаар кылдыр чүге чорутпайн турар?

2022 чылдың  январь 17-де үнген 30 дугаарлыг Чазак Чарлыы ёзугаар иштиг улус болгаш 60 хардан өрү назылыг улуска ырактан ажылдаарын чөпшээреп каан. Ажыл берикчилери ол Чарлыкта киирген чүүлдерни хажытпас ужурлуг.

Хоочураан аарыг кедереп эгелезе, чүнү канчаарылг?

Ындыг таварылгада дүрген дуза чедирилгезиниң албаны ажылдап турар.Олар хоочураан аарыглыг болгаш өске-даа аарыглыг улустуң бажыңнарынче чедип, эмнеп турар. Ол ышкаш Call-төпче долгаар, уруглар аарый берзе — уруглар поликлиниказынче долгаар.

#Спросите_доктора #Югай #Минздрав_Тувы

https://minzdravtuva.ru/2022-01-26-004.html

Предыдущая запись
РЕСПУБЛИКАНЫҢ КОЛ САНИТАР ЭМЧИЗИ КОВИДКЕ УДУР ХЕМЧЕГЛЕР ДУГАЙЫНДА
Следующая запись
CОVID-19-КА УДУР ТАРЫЛГА – КҮШТҮГ КАМГАЛАЛ
Меню