Рубрикалар

Дош оруунга оваарымчалыг чоруңар!

Улуг-Хем кожуунда Эйлиг-Хем сумузу биле Шагаан-Арыг хоорайның аразында аргыжар орукта Улуг-Хемни кежир дош кежиг чөпшээрелдиг кыл­дыр санаттынган. Бо кежигге хамаарыштыр часкы үеде, агаар-бойдустуң чылып келгени-биле, биче хемчээлдиг суднолар инспекция­зы, кежигниң байдалын хүн­нүң-не хайгааралга ап, хыналдаларны чорудуп турар. Бо хүнде кежигниң байдалын алырга, дош­туң эң чуга чериниң кылыны 37 см.

Агаарның температуразы чылаан тудум, хемниң дожунуң тургузуу өскерлип, үлдүрерип эгелээр. Амгы үеде дош кежигниң оруунуң хары эрип эгелээн болгаш, хөөлбек суглар тыптып турар. Улуг-Хем ко­жуун чагыргазының № 162 айтыыш­кыны-биле, дош кырында кежигни 5 тоннага чедир деңзилиг машина-техника кежип болурун айыткан.

Дош кырында кежиглерни ажыглаарының дугайында Федералдыг хоойлунуң негелдези езугаар, часкы үеде кежигниң оруунуң кыры суг-биле дола бергенде, кежигни ажыглаарын соксадыр ужурлуг. Ынчангаш кежигниң ийи талазынга дош кырынче үнерин хоруп турар демдектерни салыр. Кажан кежигни ажыг­лаарын соскаткан соон­да, автомашиналыг азы чадаг кежер болза, Тыва Республиканың административтиг хоойлузунуң 3.5 чүүлүнүң 4-кү кезээ-биле хамааты кижилерни 1000 рубльга, а албан-черлерин 5000-дан 10000 рубльга чедир торгаар.

Хүндүлүг чонувус! Кадыкка болгаш амы-тынга айыылдыг байдалдарны тургуспайн, суглуг черлерге сагыыр ужурлуг дүрүмнерни сагыырын сагындырып тур бис.

Алексей ХАЯН,

Улуг-Хем кожуунда биче хемчээлдиг суднолар инспекциязының улуг инспектору.#Шын

Предыдущая запись
Апрель айның календары
Следующая запись
Эки турачыларга тураскаадыглар
Меню