Рубрикалар

ДЫШТАНЫЛГА ДӨРТ ХОНУК УЗААР

Школачыларның кышкы дыштанылгазы январь 14-ке чедир уламчылаар.

Тываның кол санитар эмчизиниң саналын ёзугаар республиканың школаларынга өөредилгениң үшкү улдуңу бо чылдың январь 14-тен эгелээр. Ынчап келирге кышкы дыштанылга 4 хонук узаар.

Декабрь 28-ке чедир уламчылаар Чаа чылдың утренниктериниң соонда школачылар дыштанылгаже тараар.

📢БАШКЫЛАРНЫҢ ШАЛЫҢЫН СААДАТПАС

Тываның башкыларының декабрь ай дээш шалыңын өй-шаанда төлеп бээр деп, ук яамының парлалга албаны медеглеп турар.

– Башкылар декабрьның авансызын алганнар, ам арткан кезээн төлээри артып калган. Ону боттандырарынга акша-хөреңги бар, ынчап кээрге күш-ажыл төлевириниң арткан кезиин шилчидери артып калган – деп, ТР-ниң Өөредилге яамызында чугаалап турар.

📢ТЫВАНЫҢ ТӨӨГҮЗҮНДЕ БИР-ЛЕ ДУГААР

ТР-ниң Дээди Хуралының депутады Юрий Ооржак Тываның Баштыңының Айыткалында өөредилге адырынга холбашкан бир факт-барымдааны онзалап демдеглеп турар.

Чүл дизе Тываның төөгүзүнде бир-ле дугаар школалар тудуунга “Өөредилге” национал төлевилелди таварыштыр киириштирген акша-хөреңгилерниң хемчээли 8,3 млрд рубль болуп турар. Республикага чаа-чаа өөредилге албан черлери, немелде ажылчын туруштар көстүп кээр, үшкү ээлчегде өөренирин соксадыр.

5 школаның тудуунга (Каа-Хем, Сукпак суурлар, Кызылдың Вавилин ээтпээ, Балгазын, Бай-Хаак суурлар) 4 126,20 сая рубльди чоргузар. 2 304,0 сая рубльди Кызылдың Бай-Хаакская, Кечил-оол кудумчуларында база Спутник микрорайоннуң 3-4 кварталында оран-саваларның тудуунче углаар.

2023-2024 чылдарда Мөңгүн-Тайга кожууннуң Кызыл-Хая, Бай-Тайганың Тээ­ли суурларынга бир-бир школаны тудар, ынаар 828,298 сая рубльди чарыгдаар.

Чаа школалар республиканың 5 533 уругларын хаара тудар.

📢СААЗЫН ЧЫЫЛДАЗЫНЫҢ ТАЛАЗЫ-БИЛЕ ЭКОЛОГТУГ АКЦИЯ

Саазын чыылдазының талазы-биле “Бүрү бүрүзү аргага үнелиг” деп экологтуг акция Тывада доо­зулган.

Хөй чылдарның дургузунда ооң организакчызы «Россияның арга-арыг камгалалы» – «Тыва Республиканың арга-арыг камгалалының төвү» федералдыг бюджет албан чери болуп турар. Кандыг-даа экологтуг акцияның сорулгазы болза, кижилерни билиндиреринче, тургустунуп келген чидиг айтырыгларны шиитпирлээринче ыдалаары болур – бойдус курлавырларының өй-хемчээл чок ажыглалы, хем-сугларны болгаш хөрзүннү хирлендирип турары, аң-меңни кадагалап арттырарының чугулазы.

Саазын артынчылары – ол дээрге кадыг бок артынчыларының үштүң бири-дир, а ооң болбаазырадылгазы долгандыр турар хүрээлелге улуг ажык-дузалыг. Секунда бүрүзүнде-ле бөмбүрзекте арга-арыгны хыдып турар. А бис кандыг дуза чедирип болур бис? Чижээлээрге, саазын чыыл­дазы-даа дижик. Макулатураның ажыглалы арга-ыяшты камнаар арганы бээр. Ынчангаш Тыва Республиканың арга-арыг камгалалының төвү бистиң бөмбүрзектиң арга-арыг байлаан кадагалап арттырары-биле саазын кылыгларының ийиги болбаазырадылгазын идепкейлиг суртаалдап турар.

Акцияның үезиниң дургузунда 750 килограмм ажыг макулатураны чыгган, ону катап болбаазырадылгаже чоруткан. Өвүр кожууннуң Владимир Шарый-оол аттыг Чаа-Суурнуң ниити-билиг школазы эң хөй хемчээлдиг макулатураны чыып, 300 килограмм хире эрги номнарны болгаш номчуп каапкан солун-сеткүүлдерни төпке дужааган. А Кызыл хоорайның Н.Н. Макаренко аттыг дугаары 15 лицейниң 2 «б» клазының өөреникчизи Ооржак Долгар акцияның эң идепкейлиг киржикчизи болган, ол ийи катап 10 килограмм макулатураны боду эккеп дужааган.

2022 чылда саазын чыылдазының талазы-биле экологтуг акция уламчылаар.

Артур ХЕРТЕК белеткээн.

#ТР_ниңөөредилгеяамызы #Медээлер #Кышкыдыштанылга #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ БАШТЫҢЫНЫҢ ЧОН-БИЛЕ «ДОРТ ЧУГААЗЫ»
Следующая запись
ТЫНЫН АЛГАН ЭМЧИЗИ — КОЛ МААДЫРЫ
Меню