Рубрикалар

ЭҢ ЭКИ ТУРИСЧИ МАРШРУТ

Мөөрей
Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылынга тураскааткан эң эки турисчи маршрут дээш мөөрейни Тываның найысылалында чарлаан

Мөөрейниң кол сорулгазы:
1. Кызылдың турисчи курлавырын хөгжүдери, республиканың төөгү болгаш культура өнчү-салгалын нептередири.
2. Туризм адырында сайгарлыкчы чорукту хөгжүдеринге чижилгелиг байдалды тургузары.
3. Туризм адырында медээ-рекламалыг хандырылга системазын сайзыраңгайжыдары.
4. Турисчи маршруттарны тургузарда, чаа, шоолуг билдинмес онзагай чүүлдерни база барымдааларны, болуушкуннуг хемчеглерни ажыглаары.

Мөөрейге киржир дизе, 2021 чылдың август 10-га чедир дараазында документилерни pt_ser@mail.ru почтаже (тел.: 2-18-21) чорудар:
а) тускай майыкка билдириишкин;
б) мультимедийлиг материалдарны – Power Point хевирге кылган, 10 слайдыдан көвүдевес, 5 минутадан узавас видеосюжетке төлевилелдиң таныштырылгазы;
в) бадылаан хевирден материалын өскертиринге чөпшээрел;
г) бадылаан хевирге маршрутту тайылбырлап бижээни;
д) турисчи маршрутту организастаарының чарыгдалдар санаашкыны база ооң өртек-үнези;
е) өске-даа документилер.

Мөөрейниң негелделери:
а) хоорайда туризм хөгжүлдезинге маршруттуң чугулазы, төлевилелдиң социал ужур-утказы, чурттакчы чоннуң аңгы-аңгы бөлүктеринге, ооң иштинде кадыы багай уругларга, ооң хереги;
б) маршруттуң чаа чүүлдери – ачы-дузалары, объектилерни көргүскени, Тыва Арат Республиканың тургустунганындан бээр 100 чылы-биле харылзаалыг болуушкуннуг хемчеглер, төлевилелдиң онзагайы база тускай уткалыы;
в) теманы ажыткан деңнели – маршрутта өөредиглиг чүүлдер, ооң утказын хандыр ажытканы, медээни тускайлаң бергени, оруктуң өске объектилер-биле байлаа, муршрут үезинде темазын база утказын ажытканы;
г) орук логистиказы – маршрутту тургусканының утказы, планнаанының тускайы, маршрутта кирген черлерниң база тураскаалдыг черлерниң транспортка таарымчалыы;
д) маршруттуң айыыл чогу;
е) коммерциялыг турисчи продуктуларже маршрутту киирер аргазы, ооң кедизинде хөгжүлдези.
Кызыл мэриязының https://mkyzyl.ru/ сайтызындан мөөрейниң дүрүмүн таныжып болур.

#Туризм #Мөөрей #Турисчимаршрут #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАҢГЫС УДАА БЭЭР ТӨЛЕВИРНИ ӨГ-БҮЛЕЛЕР АП ЭГЕЛЭЭН
Следующая запись
ВЛАДИСЛАВ ХОВАЛЫГ: НАРЫН АЙТЫРЫГЛАРНЫ ТУЮЛУНГА ЧЕДИР ШИИТПИРЛЭЭРИ ЧУГААЖОК
Меню