Рубрикалар

ЭКИ ТУРАЧЫЛАРНЫ УТПААЛЫҢАР

Сентябрь 1 – Тыва эки турачыларга сактыышкынның болгаш ат-алдарның төөгүлүг хүнү. 1943 чылда Тыва фронтуже бодунуң оолдарын – 206 кавалерия эскадронунуң эки турачыларын үдээн. Тывада сентябрь 1-де 7 дугаар чыл Тыва эки турачыларга сактыышкынның болгаш ат-алдарның төөгүлүг хүнүн демдеглеп эрттирип турары бо.

Бөгүн чаңчыл ёзугаар бүдүн республиканың чонунуң чыгган акша-хөреңгизи-биле кылган тыва эки турачыларның тураскаалынга чечектер салыр ёзулал болган.

Байырлыг ёзулалга Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг база киржип, сөстү алган.

“Бистиң республикавыста төөгүлүг хүннер хөй. Ынчалза-даа оларның аразында сентябрь 1 онзагай ылгалдыг болгаш хүндүткелдиг черни ээлеп турар. Хараалаан, үе база чоруп олурар. Бистиң аравыста тиилелгени эккелген маадырлыг кижилеривис чок. Бистиң салгалдың кылыр ужурлуг хүлээлгези – Улуг тиилелге дээш үнелиг тынын берген бистиң өгбелеривистиң Ада-чурттуң Улуг дайынының үезинде кылып чораан маадырлыг чоруун кезээ мөңгеде сактып чоруурувус болур. Бис Тиилелгеге чоргаарланыр бис. Боттарывыстың салгалдарывыска төөгүлүг сактыышкынны дамчыдып бээр ужурлуг бис. Тыва эки турачыларга тураскаалды бүдүн республика-биле канчаар кылганывысты сактыр-дыр мен. Ону кылып тургаш, келир үеде салгалдарывыска кыйгырыгны база киирген бис. Тыва улустуң “Эки кылган ажыл – элеп читпес алдар” деп үлегер домаа бар болгай. Бистиң шуптувустуң кылган ажылывыс чүгле Кызыл хоорайны каастап турар эвес, а тыва эки турачыларның эрес-дидим чоруун сагындырып турарынга аажок өөрүп тур мен” – деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

Чыжырган СААЯ.

#Тываэкитурачыларгасактыышкынхүнү #Митинг #Ада_чурттуңулугдайыны #Социалполитика #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ТЫВАНЫҢ ХҮЛҮМЗҮРҮҮ
Следующая запись
ЧАА ОДАЛГА СЕЗОНУНЧЕ БҮЗҮРЕЛДИГ КИРЕР ДЭЭШ
Меню