Рубрикалар

ЭКИ ТУРАЧЫНЫҢ УРУУНУҢ АНЫЯКТАРГА ЧАГЫЫ

Тываның өөредилге адырының хоочуну, чоннуң ынак башкызы Татьяна Оюновна Санчаа амгы үеде чуртта тургустунуп келген чөрүлдээлиг байдалга хамаарыштыр бодунуң бодалын илереткен:

«Бо үеде Европаның чурттакчыларының Россияже оон-моон халдаашкынны шын эвес деп көрбейн турарының чылдагааны Европа чурттарында Ада-чурттуң Улуг дайынының херечилериниң барык артпааны болур. Олар турган болза, бистиң чуртувуска удур агрессия чүге чедирип болурул деп чүвени тодаргайы-биле тайылбырлаар турган ийик.

Мээң ачам Оюн Алдын-оол — Тываның эки турачыларының бирээзи турган. Ол Украинаның чурттакчыларын фашистерден хостап, тайбың чуртталга дээш дайылдажып чораан.

Бистиң аныяк-өскенивистиң чурттуң кырында тургустунуп келген айыыл-халапты чедир билбейн турары база хомуданчыг-дыр. Чүге дизе, бир эвес бөгүн бис боттарывысты камгалавас болзувусса, бир дугаар ээлчегде аныяктар дайынның айыыл-халавынга таваржып, аңаа киржир апаар болгай».

Предыдущая запись
“ЛУНСИННИҢ” ЭМНЕЛГЕЛЕРГЕ БЕЛЭЭ
Следующая запись
ТУДУГ МАТЕРИАЛДАРЫНЫҢ САДЫГ-СААРЫЛГАЗЫ-БИЛЕ ЧҮҮ БОЛУРУЛ?
Меню