Рубрикалар

Экономиктиг шуулганның түңнелдери

Тываның Баштыңының албан-хүлээлгелерин күүседип турар Владислав Ховалыг экономиктиг шуулганның түңнелдерин тайылбырлаан.

– Петербургка болган экономиктиг шуулгандан мээң эң кол үндүрген түңнелим – бодунуң бөгүнгү байдалы дээш эгенип, ыяткан ажыы чок. Россияның регионнарының рейтингизинде Тыва бирги черни ээлевейн турары-ла шын. Ынчалзажок байдалды үндезини-биле өскертир дээш кызып турар бис. Чүнүң-даа мурнунда, бот-муңгарлып олурган ажыы чок, чидиг айтырыгларның дугайында ажыы-биле чугаалап, мурнакчы регионнарның арга-дуржулгазын өөренип ап, кадрларның билиг-билдизин бедидер херек.

Кол арга-мергежилди болгаш билиг-билдилерни шиңгээдип алыры – ол дээрге күзээшкин эвес, а амыдыралдың негелдези-дир. Ооң кадында федералдыг эрге-чагыргаларның кичээңгейи база бисче мөөңнелген болгай. Стратегтиг эгелээшкиннер агентилелиниң чиңгине директору Светлана Чупшева биске дузалажырынга белен-дир. Ындыг чергелиг деткимче Тывада ам хөй – Россияның чазааның орлакчы даргаларының, федералдыг сайыттарның, «Росчеткилер», «Газпром межрегионгаз», «Роснефть» акционерлиг ниитилелдерниң удуртулгазының болгаш өскелерниң-даа деңнелинде. Бистиң сорулгавыс – хамаатыларывыстың амыдыралын экижидери-биле ону үре-түңнелдиг ажыглаары.

Россияның регионнары шупту аңгы-аңгы, ынчалза-даа оларның чидиг айтырыгларының шиитпирлээшкининиң арга-хоргазы дөгерезинге дөмей болуп турарын шуулганга демдеглээн. Чижеглээн арга-хоргалар-биле бедик көргүзүглер чедип алыры болдунмас, регион бүрүзүнге тускайлаң көрүш херек. Бо турушту деткип, федералдыг коллегаларым-биле ажылга ол дээш туржур мен деп, Владислав Ховалыг бижип турар.

#ПМЭФ_2021 #Экономиктигшуулган #Түңнелдер #ТМГмедээлер #Тыва #Тывамедээ #Тывадыл #Тывамедиагрупп #Тува #Tuva #TMG #TMGNEWS #Tuvanews

Предыдущая запись
Экономиктиг шуулганның түңнелдери
Следующая запись
Арыг сугну – Хову-Аксынга
Меню