Рубрикалар

ЭКСПЕРТ ЭМЧИЛЕР ТЫВАНЫҢ КАДЫК КАМГАЛАЛЫН ҮНЕЛЭЭН

Бо хүннерде Тывада эксперт эмчилер делегациязы ажылдап турар. Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыгның даалгазы-биле Кадык камгалал яамызының чалааны эмчилер Тывада коронавирус хамчыындан аараан кижилерни эмнээриниң шынарын көрүп, дуржулга солчуп, боттарының арга-сүмезин берип келгеннер. Эксперт эмчилер бистиң Тываның кадык камгалал системазының ажыл-чорудулгазының бедик деңнелдиин, эмчилериниң айыылдыг вирусту эмнээринге өске коллегаларының дуржулгазын өөренип билип алыр чүткүлдүүн онзагайлап демдеглээн.

“Коронавирустан аараан улусту эмнээрин бисте канчаар организастап турарын, бо берге үеде үнелеп көөрү биске ажык-дузалыг. Бистиң аалчыларывыс республиканың эмнелгелеринде күштүг дериг-херекселдер, курлавырлар барын онзалап демдегеп турары өөрүнчүг-дүр. Эвээш чурттакчы чоннуг байдалда тургаш, бистиң эмчилеривис дыка хөй аарыг улусту эмнелгелерге чыттырып, хаара тудупканын кайгап сонуургааннар. Россияның Кадык камгалал яамызының эмчилери республикада ниитизи-биле эпидемиологтуг айыыл чок чорук шын болгаш үре-түңнелдиг тургустунган деп үнелээн” – деп, Тываның Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг бодунуң блогунга бижээн.

Читаның Күрүнениң медицина академиязының интенсивтиг терапия болгаш реанимация, анестезиология кафедразының эргелекчизи Константин Шаповалов: “Хомуданчыг чүүл, бо аарыг хенертен элдеп-эзин “белекти” сөңней бээр. Ийи-ле ай бурунгаар ковид оожургаан, ону эмнеп өөренип алдывыс, шыдаптар бис деп бодап турувуста, ол ам база “бажын ковайтып” келди. Улуг каданнаашкыннарлыг, ооң иштинде аныяк кижилерге дээр чаа штаммнар тыптып эгелээн. Кадык камгалал системазының ажылы база катап чүдүртүнген, ам база улуг ажыл чорудары херек. Тывага хамаарыштыр болза, эмчилерниң белеткелиниң деңнели бедик-дир, олар боттарының билиин бедидеринче чүткүлдүг, ол эки-дир.
Чаа штаммнардан хөй кижи өлүп-хорап турар, ынчангаш кижи бүрүзү вирустан камгаланыр бөдүүн аргалар барын билир болза эки. Ол кадык камгалал системазынга улуг дуза болур. Вакцинация – эң-не дээштиг арга-дыр, коронавирустан аараан улус аразында вакцина салдырган кижилер ховар”.

Медицина эртемнериниң доктору, инфекционист эмчи Альвина Емельянова Тываның эмнелге коллективтериниң ажыл-чорудулгазының чурумчутканын онзалап демдеглээн: “Биче медицина ажылдакчыларындан эгелээш улуг эмчилерге чедир аарыг кижилерниң хар-назынын барымдаалавайн, оларга эптиг, экииргек хамаарылгалыын көргеш магададым. Аарыг кижи бүрүзүнге тускайлаң аргаларны ажыглап турар-дыр”.

Делегацияның дуржулгалыг эмчилери Тываның эмнелгелеринге агаар арыглаар база дезинфекция чорудар дериг-херекселдерни немей садып алырын сүмелээн.

— Ам чүгле чурттакчылардан деткимче херек. Чурттакчы чонга вакцинацияны бедик деңнелге чорудар. Вакцинаны салдырар дээрге-ле боттарыңарга болгаш бистерге дуза-дыр. Ынчангаш Тываның чурттакчы чонун специалистерниң сүмелерин дыңнап, дүрген тарылганы эртип алырынче кыйгырып тур бис – деп, ужуражылганың төнчүзүнде инфекционист эмчи Елена Савченко чугаалаан.

Алдынай АРАКЧАА.

Авторнуң тырттырган чуруктары.

#Кадыккамгалалы #Делегация #Коронавирус #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАА ӨӨРЕДИЛГЕ ОБЪЕКТИЛЕРИНИҢ ТУДУУ ЭГЕЛЭЭР
Следующая запись
РЕСПУБЛИКАГА 103 ЧИЗЕ УЧАСТОГУН БЕЛЕТКЭЭР
Меню