Рубрикалар

ЭЛЕКТРИ ЭНЕРГИЯЗЫНЫҢ ООРЛАРЫ-БИЛЕ ДЕМИСЕЛ

Электри энергиязын оорлаар чорукту илередириниң талазы-биле калбак рейдилер бүдүн Тывада чоруп турар. Ындыг ажыл-хемчеглерни Бии-Хем кожуунга база чоруткан.

Энергетиктер Туран хоорайның эрге-чагыргазының төлээлери-биле кады рейдини чорудуп, хоорайның 2059 өрегезин хынап, кезээн. Ажыглааны энергия курлавыры дээш оларның өрези 4,2 сая рубль ажып турар. Оларның аразындан өрези 700 муң рубль ашкан 62 абонент четкиден үзе кестирген деп санадыр. Рейд үезинде 38 абонентини хынап четтиккен, оларның дөртү мегелеп, кажарлап чыда туттурган. Бузурукчуларга база катап улуг хемчээлдиг торгаалдарны онааган. Өрелиг 40 кижиге чыылган өрелерниң дугайында дыңнадыгларны тывыскан. Бир эвес бо хамаатылар айыттынган хуусаада ук айтырыгны энегетиктер-биле чогумчалыг сайгаржып албас чүве болза, олар чырыын үзе кестирген туранчыларның одуруун долдуруп болурлар.

Электри четкизинге кара туразында коштунар чорук багай салдарлыг дээрзин база катап сагындырып тур бис. Бирээде, электри энергиязын учет-даңзы чок ажыглаанының дугайында актыны тургузар. Аңаа дүүштүр санаашкыннар хамаатының хоойлу-дүрүм сагып төлеп болгу дег түңүнден каш катап хөй болур. Ийиде, административтиг торгаалдар 10 муң рубльден эгелээр. Үште, дагын катап чырыын үзе кезер. А ооң соонда – өрелерин күш-биле төледири, а тодаргайлаарга, эт-хөреңгизин болгаш агар саннарын хоругдаары. Электри энергиязын хоойлу-дүрүмге дүүштүр ажыглаарынче энергетиктер база катап кыйгырып турар! Ындыг арга ажык-дүжүктүг болгаш айыыл чок болур.

Электри энергиязын оорлаар чоруктарны илередириниң талазы-биле рейдилер база өрелиглер-биле демисел уламчылаар.

#Россети #РоссетиСибирь #Тываэнергосбыт #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КИЖИ ЭКИЗИ — НАЙЫРАЛДА
Следующая запись
ХАЛДАВЫРЛЫГ ААРЫГЛАР ЭМНЕЛГЕЛЕРИНДЕ 1450 КИЖИ ЧЫДАР
Меню