Рубрикалар

Электроннуг хол үжүүн шын ажыглаары

 Бузурукчулардан оваарныңар!

Кичээнгейге алыры болза, электроннуг хол үжүүн анаа оорлаары болдунмас, ону чүгле тускай херексел ажыглааш, кым-бир кижиниң адындан хол үжүүн кылдырып аппаар таварылга туруп болур. Электроннуг хол үжүүнүң ээзиниң дугайында медээлерни чыып каан, өске кижи олче ажыдып, кирип шыдавас кылдыр, амы-хууда өрээлдиң электроннуг дүлгүүрүн ажыг­лаар. Электроннуг хол үжүү болгаш ооң дүлгүүрү ээзиниң чажыт саннары (коду) амы-хууда таңмазы-биле дөмей болур. Ону өске кижи ажыглап шыдавас.

Оптуг-кажар бузурукчу кижи мындыг ийи арганы ажыглап турар: бирээде, хайгаарал чок арттырып каан «USB»-кадагалакчыны (флешка азы токен) ажыглааш, херек документилерге электроннуг хол үжүүн салдыргаш, дедир чыткан черинге эккеп салып каар. Ийиде, амы-хууда кижиниң документилери-биле ажылдап тургаш, «Электроннуг хол үжүүнүң дугайында» (63-ФЗ) Федералдыг Хоойлуну сагывайн турар, хөй талалыг ачы-дуза чедирер төптерни таварыштыр электроннуг хол үжүүн оорлап аппаар таварылга туруп болур.

Мындыг төптер чон-биле ажылдап турган үезинде, негелдени кошкадып, паспорттуң, ИНН, СНИЛС болгаш өске-даа документилерниң хоолгазын электроннуг почта таварыштыр чорудуп бээрге, оларга үндезилээш, электроннуг хол үжүүн кылып берип турар. Бо таварылгада документилерниң хоолгазын бузурукчулар интернеттен чииги-биле тып ап турар. Чүге ындыгыл дээрге, бузурукчулар ажыглай бээр деп хензиг-даа каразыг чок болгаш, бодунуң дугайында амы-хуунуң медээлерин, бижиктерин интернетте социал четкилерде, мессенджерлерде хөйү-биле ажыглап турар. А паспортунда бижиктерни электроннуг почта, телефон таварыштыр чигзинчиг адрестерже чорудуп турары болур.

Маңаа хамаарыштыр тайылбырлаары болза, Федералдыг кадастр палатазында электроннуг хол үжүүн кылырынга болгаш тыпсырынга шыңгыы негелделерни тургускан. Электроннуг хол үжүүн тыпсып турда, хол үжүүнүң ээзи албан боду турар ужурлуг, база ол ышкаш хуу кижиниң электроннуг хол үжүүнүң сертификадын өске бүзүреттирген кижи чөпшээрел, шынзыдылга бижиктиг-даа болза, алыр эргези чок болур.

Интернеттен Алена Лагбы белеткээн. #Шын

Предыдущая запись
Тыва — дайын чылдарында
Следующая запись
Республикаже кирер оруктарга санитар постуларын тургузуп, чаа терапия корпузун калбартырын негээн
Меню