Рубрикалар

Эм-таң бүдүрүрер индустрия Россияның девискээринге ажылын соксадыр бодавайн турар

Бүгү-делегейниң эм-таң бүдүрүкчүлериниң каттыжыышкынының (AIPM) күүсекчи директору Владимир Шипковтуң «Интерфакс» информастыг агентилелге демдеглээни-биле алырга, Бүгү-делегей индустриязы россий четкилер-биле ажылдаарынга беленин бадыткап турар.

Чедирилге-аргыжылга адырынга бергедээшкиннер турган дээрден башка, оон өске тургустунуп келген чидиг айтырыгларны компаниялар амдыы дээрезинде бот-тускайлаң шиитпирлеп турарлар деп ол чугаалаан.

Ооң чугаазы-биле алырга, бүгү-делегейниң эм-таң бүдүрүкчүлери Европа комиссиязынче бижикти киирип, нептередип турар санкциялыг кызыгаарлаашкыннарның үезинде эм-таңга болгаш медицина кылыгларынга кызыгаарлаашкын кылбазын, Covid-19-туң бирги чалгыының байдалдарында чедирилгеге өйлеп-таарыштырган “ногаан коридорларны” хандырарын дилээн.

Оон аңгыда, РФ-тиң кадык камгалалының сайыды Михаил Мурашко, үлетпүр болгаш садыг яамызының удуртукчузу Денис Мантуров оларга эм-таң бүдүрер индустрия Россияның девискээринге ажылын соксадыр бодавайн турар дээрзин дыңнадып чедирген деп Шипков медеглээн.

«Хүн бүрү байдал өскерлип-ле турар, турум чүүл чок. Ынчалзажок амдыы дээрезинде эм-таң бүдүрүкчүлери ажылдың янзы-бүрү хевирлерин ажыглап тургаш чагыгларны ээлеринге өй-шаанда чедирип берип турар. Ынчалза-даа бо адырда байдал турум эвес ийин” — деп, Шипков чугаалаан.

Каттыжыышкын эм-таң чедирилгезин доктаамал шинчилеп, херек апарган таварылгаларда тургустунуп келген айтырыгларны россий өйлеп-таарыштырыкчылар-биле чугаа үезинде шиитпирлеп турар дээрзин Шипков немеп чугаалаан.

А. ХЕРТЕК очулдурган.

Предыдущая запись
Тывада Росхереглелхайгааралының эргелели эрткен чылдың түңнелдерин үндүрген
Следующая запись
Тываның чурттакчылары «Zа нами правда!» деп патриотчу утка-шынарлыг чүүлдер чыыр төлевилелге киржип болур
Меню