Рубрикалар

ЭМЧИЛЕРГЕ БИР САЯ РУБЛЬДИ ТӨЛЭЭР

2021-2013 чылдарда Тываның эмнелге албан черлеринге тодаргай албан-дужаалдарга ажылга тургустунуп алган медицина ажылдакчыларынга акша төлевирин бадылаан. Төлевирниң хемчээли бир сая рубль, ону беш чылдың дургузунда чылда-ла 200 муңнап ажылдакчының агар санынче шилчидип бээр дээрзин регионнуң Кадык камгалал яамызы дыңнаткан.

200 муң рубль хемчээлдиг баштайгы төлевирни бирги удаа ажылга тургустунуп алганда, а арткан кезиин ажылчын чылдың төнчүзүнде төлеп бээр.

Акша төлевирин специалитет азы ординатура программазын доосканнарга, ол ышкаш өске регионнардан келгеш, 2021-2013 чылдарда ажылга тургустунуп алган эмчилерге бадылаттынган Даңзыга дүүштүр чорудар.

2022 чылда республика бюджединде ук сорулгаларга 10 сая рубльди көрген.

Акша төлевирин тыпсыр органга ТР-ниң Кадык камгалал яамызын төлээлеткен. Чылдың-на ук яамы бадылаттынган программаның иштинге специалистерни хаара тудары-биле хереглеттинип турар албан-дужаалдар даңзызын бадылаар.

2021 чылда 82 кижи акша төлевирин алган. Бо чылын ам-даа 101 ажылдакчы ындыг төлевирни алыр.

2019 чылдан тура чамдык адырларның эмчилеринге республика бюджединден чаңгыс удааның шүүдел акшазын төлеп берип турар. Эмнелге албан чери-биле күш-ажыл керээзин чарып алган ажылдакчы керээниң негелделерин долу хемчээлге күүседир хүлээлгелиг.

Бо чылын база “Көдээниң эмчизи”, “Көдээниң фельдшери” программаларның боттанылгазы уламчылаар.

Бистиң корр.

#Кадыккамгалалы #Төлевирлер #Көдээниңэмчизи #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ЧАЛДАНМАЙН ШИИТПИРЛЕП КИРИПКЕН
Следующая запись
97 ШКОЛА ЧАА ХЕВИРЖЕ ШИЛЧЭЭН
Меню