Рубрикалар

ЭМЧИЛЕРГЕ ДУЗАЛАЖЫЫЛЫӉАР

Республикада Covid-19-ка удур вакцинация ажылы элээн шуудап турар. Бүгү Россияныӊ иммунизация темпизиниӊ рейтингизи-биле Тыва дөрткү черде келген.
Кожууннарда хамчыктыг аарыгга удур тарыткан улустуӊ сан-түӊүн неделя санында Чазактыӊ Аппарат хуралынга республиканыӊ кадык камгалал сайыды Анатолий Югай илеткеп турар.

Тывада ийи кезектиг «Спутник V» вакцинаны 86 681 кижи, а чаӊгыс кезектиг «Спутник лайт» вакцинаны 121 944 кижи тарыдып алган. Кадыын баш удур камгаладып, вакцинация алыр ужурлуг 760 сааттыг херээжен улустуӊ 500-8 тарыдып алган. «Сааттыг херээжен кижи ковидтен бергедеп аарып болур айыылдыг бөлүкке хамааржыр. Ынчангаш иштиг үези 22 неделя чеде бергенде, тарыдып болур. «Спутник V» вакцинаны сааттыг кижиге кандыг таварылгада салып болур-болбазыныӊ дугайында Россияныӊ Кадык камгалал яамызыныӊ методиктиг сүмелери бар дээрзин сайыт тайылбырлаан.

Вакцинаныӊ бирги кезээн тарыдар планны Өвүр – 97,2 хуу, Каа-Хем – 94,6 хуу, Таӊды – 93,5 хуу, Мөӊгүн-Тайга – 93,3 хуу, Чаа-Хөл – 93,3 хуу күүсеткен.

Чамдык черлерде хамчыкка удур тарылга ажылы саадап турар. Чижээ, Тере-Хөлде 1 193 кижиниӊ чүгле 522-зи тарыткан, планныӊ чүгле 43,8 хуузу күүсеттинген. Эрзинде 4 719 кижиниӊ 3 203 тарыткан, планныӊ 67,9 хуузу күүсеттинген. Барыын-Хемчикте 12 129 кижиниӊ 8 645 кижи тарыткан, планныӊ 71,3 хуузу күүсеттинген. Кызыл кожуунда 17 395 кижиниӊ 14 033 тарыткан, планныӊ 80,7 хуузу күүсеттинген. Кызыл хоо­райда 66 929 кижиниӊ 48 892 тарыткан, планныӊ 73,1 күүсеттинген.

Тере-Хөлдүӊ Балыктыг суурда тарыдар ужурлуг 58 кижи малчын аалдарда. Эмчилер бригадазы Урал автомашиналыг ноябрь 6-да үнүпкен. Эмчилер харылзаалыг черге келгеш, сөөлгү каш хонукта 23 кижиниӊ тарыдып алганын дыӊнаткан. Аалдар аразы ырак болганындан вакцинацияныӊ саадап турарын кожуун даргазыныӊ ажыл-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Түмен Ховалыг чугаалаан.

Вакцинация ажылын чорудар эмчи бригадаларын аалдарга чедирер автомашиналарны берип, бүгү тала-биле дузалаар деп, даалганы Тываныӊ Баштыӊы Владислав Ховалыг кожуун чагыргаларынга берген.

Коронавирустан эӊ идегелдиг камгалал – вакцинация. Республикада улуг кижилер тарыдып алырга, коллективтиг иммунитет тургустунар. Эмнелгелеринде болгаш хоорайныӊ улуг садыгларында вакцинация пунктулары хүннүӊ-не ажылдап турар. Оон аӊгыда, вакцина салдырар эмнелгезин, ай-хүнүн боду шилип тургаш, Күрүне ачы-дуза чедирилгези порталын таварыштыр баш бурунгаар бижидип ап болур.

Р. ДЕМЧИК очулдурган.

Предыдущая запись
Тываның Баштыңы Владислав ХОВАЛЫГ: “ХӨМҮР ӨРТЭЭ ДЭЭШ ДЕМИСЕЛ УЛАМЧЫЛАП ТУРАР”
Следующая запись
ЫНАНЫШ – ВАКЦИНАДА
Меню