Рубрикалар

ЭМЧИНИҢ МААДЫРЛЫГ ЧОРУУ

Онза байдалдар яамызының Тыва Республика талазы-биле эргелелиниң ажылдакчыларының каш шак бурунгаар кылганы тар үңгүрүн дамчыштыр когараан кижиге чедер дээш, травматолог кезер эмчи Эргил Доржуевич Чадамба чайганып турар, быжыг эвес чадалап, элээн каш каъттарны өрү көдүрлүр ужурга таварышкан. Ооң соондан эмчиниң аныяк коллегазы, реаниматолог-анестезиолог эмчи Мөңге-Байыр Мөңгүн-оолович Натпит-оол үңгеп чорупкан. Когараан кижиге ийилээ чеде бээри болдунмас болган.

Эргил Доржуевич баш бурунгаар шиитпирни бажынга бодап алгаш чораан: камгалакчыларның чугаазындан когараан кижиниң байдалы кайы хире дээрзин ол догааштырып турган. Качыгдаан кижиниң буттарын аар бетон блоктар үр үеде мыспыра базып алганындан бүдүн организмге айыыл тургустунуп келген. Озал-ондак болган черге үңгеп чеде бергеш, дуржулгалыг эмчи когараан кижини шинчип көргеш, кандыг-бир арга-биле бузундулар адаандан ону уштуп-даа алыр болза, дөмей-ле ооң буттарын камгалап алыры болдунмас деп тодараткан.

Травматолог кезер эмчи бир холу-биле чер даянып алгаш, өскези-биле нарын кезиишкинни берге байдалдарда чоруткан. Дериг-херекселдерден чүгле бөдүүн кестик бижек биле хан боой тыртар ийи жгут бар. Кезиишкин соонда когараан кижини камгалакчыларның эң-не бажынга турганынга дамчыдып бээри база амыр эвес херек болган.

Ону кожууннар аразының Барыын-Хемчикте эмнелге төвүнге эккелгенде, Тыва Республиканың улустуң эмчизи Эргил Чадамба, хирург эмчи Али Күжүгет, нейрохирург эмчи Сергек Монгуш, анестезиолог-реаниматолог эмчи Мөңге-Байыр Натпит-оол составтыг санавиацияның эмчилер бригадазы катап кезижиишкинни чорудуп, буттарны дөңмек дужундан кескен.

Бөгүн эмчилер бригадазы ажылчын туружунда. Уйгу чок дүшкүүрлүг дежурныйлаашкынның соонда могап-шылап калган Эргил Доржуевич Чадамба: “Мындыг чергелиг ховар таварылгалар эмчи кижиниң амыдыралынга таварышкылаар, аас-кежик болуп, үргүлчү эвес” — деп чугаалаар.

Когараан кижиниң шыдамыын база онзалап демдеглээри чугула. Хай-халап болган соонда, ол амы-тын дээш демисежирин уламчылап турар. Ону 1 дугаар республика эмнелгезинге вертолёт-биле эккелген. Эмчилер ооң амы-тынын камгалаар дээш, бүгү-ле чүүлдерни кылып турарлар.

Ак-Довуракта эргиде «Тыва даг-дүгү» комбинадының ажыглаттынмайн турган оран-савазының буступ дүшкениниң түңнелинде, ооң бузундуларынга ийи кижи хөме бастырганын сагындырып каалы. Оларның бирээзинге эмчи дузазын көргүзүп турда-ла, алган кемдээшкиннеринден ол-ла черинге чок болган.

Артур ХЕРТЕК белеткээн.

#Озал_ондак #Ак_довурак #Эргилчадамба #Тыва #Тува #Шынсолун #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
ИДЕПКЕЙЖИ УЗУН НАЗЫННЫ ДЕТКЭЭН АЛДЫ ТӨЛЕВИЛЕЛ
Следующая запись
ТЫВАНЫҢ ДАГ-РУДА КОМПАНИЯЗЫ-БИЛЕ КЕРЭЭНИ БЫЖЫГЛААН
Меню