Рубрикалар

ЭМНЕЛГЕГЕ СОҢГУДУМ

Бөгүн, соңгулдаларның сөөлгү хүнүнде, Кызылда Хөй ажыл-чорудулгалыг халдавырлыг аарыглар госпиталында чыдар аарыг кижилерге соңгулда участок комиссиязының төлээлери четкеш, бадылаашкынны чорутканын Тываның журналистер эвилелиниң кежигүнү, ТР-ниң культуразының алдарлыг ажылдакчызы Светлана Данзын-оол дыңнаткан.

— Хамчыктыг коронавирус аарыы бистиң өг-бүлени база оюп эртпээн, аарааш бо эмнелгеде ийи неделяда чедип тур мен. Вакцинацияны салдырып алган болгаш, аарыгны чиик эртип тур мен. Эмчилерниң эмнээри база эки-дир. Ниитизи-биле бо эмнелгеде аарыг кижилерге шупту эки байдалды тургускан.

Соңгулдалар черле үспес кижи, бо удаада соңгувайн баарым ол бе деп бодап чыттым. Ынчалза-даа бөгүн соңгулда участок комиссиязының төлээлери келгеш, эмнелгеде чыдар аарыг кижилерге бадылаашкынны чорутканы дыка таптыг болду. Бистиң 49 дугаарлыг палатавыста чыдар 3 кижи база соңгудувус. Соңгулда участок кежигүннери, эмчилер ышкаш, камгалал хептерлиг палатаже кирип келгеш, бистерни соңгутту. Бистер бюллетеньнерге атты салгаш, соңгулда урназынче суптувус. Аарыг-аржык кижилерге, соңгуур байдалды тургузуп берип турары эки-дир.

Мындыг тускай байдалга хамааты хүлээлгемни күүсеттим. «Чурттуңар дээш, республикаңар дээш, келир үеңер дээш соңгуңар» деп кыйгырыгга каттыжып тур мен.

А. АРАКЧАА.

Предыдущая запись
Соңгулдаларның үшкү хүнүнде чоннуң идепкейи улгаткан
Следующая запись
Тываның Соңгулда комиссиязы бадылаашкынның баш бурунгаар түңнелдерин дыңнаткан
Меню