Рубрикалар

Эргим, хүндүлүг Сергей Күжүгетович!

Төөгүлүг, ба­йыр-найырлыг юби­лейиңер таварыштыр Силерге тыва чоннуң өмүнээзинден бол­­гаш амы-хуумда изиг байырны сеткил-чүректиң ханызындан чедирип тур бис!

Хөй националдыг Россия күрүне­вистиң, чүс-чүс чыл төөгүлүг шерииниң ат-алдарлыг болгаш эрес-дидим чаңчылдарын камныы-биле шыгжап чоруур улуг чуртувустуң эң харыысалгалыг ажыл-херээн — шериг камгалалын – Тываның төлептиг оглу баштап турарынга, бистер, силерниң чаңгыс чер-чурттугларыңар кызыгаар чок өөрүп чоруур бис.

Ада-чуртунга кызыгаар чок бердинген болгаш хайыра чок бараан болурунуң үлегери болбушаан, күш-ажылчы бүгү назыныңарда Тываның чонунга, төрээн черин сайзырадып хөгжүдериниң берге моондактарын ажып эртер күштү берип сөңнеп чор силер. Республиканың бүгү бергедээш­киннерин шиитпирлээринге ачы-дузаны чедирип, бисче кичээнгейиңер салып, деткип чорууруңар, ылаңгыя амгы пандемияның экономиктиг буураашкынныг болгаш сагыш-сеткилге дүшкүүрлүг үезинде, өртек чок үнелиг.

Сеткил-сорууңарның сорунзалыг, эрес-дидим күжү, бедик мергежилдиг болгаш бүзүрелдиг үлегериңер – Тываның болгаш Россияның чаагай чоруу дээш, бүдүрүкчү ажыл-ишти кылырынче дыка хөй чаңгыс чер-чурттугларыңарны сорук киирип чоруур.

Улус-чонга бараан болуп, республи­кавыстың хөгжүлдезинге үлүг-хуумну киириштирип, Силерниң-биле өң-тала болуру — бедик алдар! Ол дээш өөрүп четтиргенимни илередип тур мен.

Россияның камгалалын быжыглаар­ ажыл-херекке профессионалдыг чаа-чаа чедиишкиннерлиг, быжыг кадыкшылдыг болуруңарны болгаш өлчей-кежикти, амыр-тайбың болгаш чаагай чорукту сеткил-чүрээмниң ханызындан күзедим! Олча-омак болгаш чедиишкин, эргим чоок улузуңар, төрелдериңер, шынчы сеткилдиг эш-өөрүңер, талалакчыларыңар силерниң-биле кезээде кады чоруур болзун!

Төрээн Тывавыстың күчү-күжү Силерни бүргеп чорзун!

Улуг хүндүткел-биле, Тыва Республиканың Баштыңы Ш.В. Кара-оол. #Шын

Предыдущая запись
Тываның алдарлыг оглу 65 харлаан
Следующая запись
«Урянхай. Тыва дептерни» номчуулуңар
Меню