Рубрикалар

ЭРТЕМ-БИЛИГЖЕ ЧҮТКҮЛҮН КОШКАТПААН, ЭР ХЕЙЛЕР!

ТР-ниң Баштыңының албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Владислав Ховалыг эрткен дыштаныр хонуктарда Таңды кожууннуң Балгазын суурга чедип чораан. Тус черниң школазын эргижирээн, айыылдыг деп санаан турган. Балгазын школазының өөреникчилери кандыг байдалга өөренип турганын В. Ховалыг боду барып көрген.

— Тываның аграрлыг бүдүрүлге техникумунга сургуулдар болгаш школачылар сыңмарлажып, кандыг-даа таарымчалыг байдал чок черге өөренип турган-дыр. Кичээлдээринге таарымча чок черге безин эртем-билигже чүткүлүн кошкатпаан сургуулдар болгаш школачылар, эр хейлер. Балгазынга 616 олуттуг чаа үениң школазын тудар акша-хөреңгини РФ-тиң Чырыдыышкын яамызындан камгалап алган бис. Чаа школаны 2023 чылда тудары көрдүнген. Ам-на ажы-төл эптиг болгаш айыыл чок черге өөренир-дир — деп, В.Ховалыг чугаалаан.

Чаа школаны тудуп эгелээринге чедир безин ам-даа 2 хире чыл бар. А өөредилге чылы удавас эгелээр. Айыылдыг деп санаан школага уругларның өөредилгезин уламчылап болбас. Республиканың бюджеди чегей болганындан тудуг ажылдарын эртежик эгелээри канчап-даа болдунмас. Балгазын школазын бирден-бирээ чокка доозазын хынап көргеш, оларның чүгле чаңгызы аварийлиг деп санаттынып турарын ол билип алгаш, ук айтырыгга хамаарыштыр чогуур органнар-биле база катап чугаалажыр, өске аргаларны дилээр деп түңнелге келген.

Түр үеде Балгазынның өөреникчилерин кожазында Владимировка школазынче хүннүң сөөртүп болур арга бар. Ынчалза-даа мында база-ла бергедээшкиннер тургустунуп келир. Чер орук, эрги самдар, ыяш көвүрүг болгаш эт-септиң чедишпейн баары. Уруглар кичээлдерин үспейн, сентябрь 1-де өөренип эгелээр кылдыр, Республиканың өөредилге болгаш эртем яамызынга ук айтырыгны, а орук транспорт яамызынга Сой хемниң көвүрүүн септээр даалганы Владислав Ховалыг берген.

#Тываныңчазаа #Владиславховалыг #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
“ЛУНСИНДЕ” 40 КИЖИ ААРААН
Следующая запись
БРИТАН БОЛГАШ ИНДИЙ ШТАММ ЭҢ АЙЫЫЛДЫГ
Меню