Рубрикалар

ЭРТКЕН НЕДЕЛЯДА 85 ҮҮЛГЕДИГ

Тыва Республиканың Чазааның бөгүнгү Аппарат хуралынга хөй-ниитиниң кем-херек үүлгедиглеринден айыыл чогунуң байдалын база сайгарып чугаалашкан.

Эрткен неделяда Тывага 85 кем-херек үүлгедиглери болганын, оларның 62-зин полиция ажылдакчылары истеп илереткенин, мурнуку үеде үүлгеткен 20 херекти база тодаратканын ТР-ниң ИХЯ-ның полиция начальнигиниң албан-хүлээлгезин түр үеде күүседип турар Өлзей Моңгуш дыңнаткан.

Назы четпээн элээди уруглар удуп чыткан бажыңче эзирик эр кижи дүне када кедеп киргеш, оларга хамаарыштыр күштеп-күчүлээр чорукту үүлгеткени Чадаана хоорайның иштики херектер килдизинде бүрүткеттинген. Кем-херек үүлгедииниң үезинде уругларның ада-иези бажың чанында казанакка удуп чытканнар. Бо кем-херекке каразыттырып турар кижини полиция ажылдакчылары тудуп хоругдаан.

Ниитизи-биле республикада 35 оор херек эрткен неделяда бүрүткеттинген, оларның 12-зи соталыг телефоннарны оорлааны. Соталыг телефоннарны оларның кандыг-даа документилери чокка хөлези ап саарар магазиннерниң болгаш ломбардтарның садыгжыларының чамдыызы хүлээп ап турары оор чоруктуң бо хевирин үүлгедиринге база чылдагаан апарган. Бо чылдың сес айларының дургузунда оор хамаатылардан, хөлези ап саарар садыглардан болгаш ломбардтардан 188 мобилдиг телефоннарны полиция ажылдакчылары хураап ап, ээлеринге эгидип, оларның 800 муң рубль когаралын дуглаан. Кудумчуга танывазы кижилерден болгаш “Вконтакте” социал четки таварыштыр кандыг-даа документилери чок соталыг телефоннарны садып алган хамаатылар боттары база когаралга ынчаар таваржып турарлар. Чүгле эрткен неделяда сес хамааты иштики херектер органнарынга оорлаткан деп бүрүткеткен, дилээшкинге турган соталыг телефоннарны полиция ажылдакчылары хураап алган. Документилери чок мобилдиг телефоннарны садып албазын хамаатыларга полиция ажылдакчылары үргүлчү сагындырып турар.

Мал-маганны сула одарладып каары — малды оорлаарының база бир чылдагааны. Кадарчызы чок оъттап чораан малды оорлаан 8 таварылга бүрүткеттинген. Сула оъттап чораан аътты Эрзин кожуунга оорлаан, ону полиция ажылдакчылары дилеп тыпкаш, ээзинге эгиткен. Аът оорлаанынга каразыттырган кижини тудуп хоругдаан.

Назы четпээн уругларның чамдыызы чаа өөредилге чылын багай үүлгедиглер-биле эгелээн. Кызылда Республика школа-интернадының 15 харлыг сургуулу Бии-Хем кожууннуң Өг-бүлеге болгаш ажы-төлге социал дуза төвүнүң таңныылын бижек-биле аар эвес балыглаан.

Ак-Довурак хоорайның №3 школазының өөреникчилери сентябрь 4-те садыгдан 2 соталыг телефонну оорлаан.

Өзүп орар салгалды өөредип кижизидеринге хамаарылгалыг албан черлери уруг-дарыг хоойлу-дүрүмге дүүшпес үүлгедиглер кылыр чорукту болдурбазы-биле баш бурунгаар хемчеглерни ап чорударын улам күштелдирери чугула деп, Тыва Республиканың Чазааның аппарат хуралынга шыңгыызы-биле демдеглээн.

Ш. МОҢГУШ ажылдаан.

#Тывареспубликаныңчазаа #Аппаратхуралы #ИХЯ #Кем_херекүүлгедиишкини #Тыва #Тува #Тувамедиагрупп #Тывадыл #Тывамедээ #Tuva #Shyntuva

Предыдущая запись
КОЖУУННАРГА КАМГАЛАЛ ЧАЛДАРНЫ ТУДУП, СЕПТЭЭР
Следующая запись
ТӨӨГҮЛҮГ ЧУРУК
Меню